GRF GRF GRF

Урбана хидрологија

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Јасна Д Плавшић
Ненад М Јаћимовић
Милош П Станић
Жељко А Василић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 8
шифра: Б1Х4УХ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Инжењерска хидрологија [Б1Х3ИХ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања са и без презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним и рачунским примерима или примерима пројеката из праксе. Часови вежбања користе се за објашњења задатака, индивидуалну израду задатака, приказе студентских решења и континуалну проверу знања. Једнодневна екскурзија.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 30 70

Циљ предмета

Упознавање са градским хидролошким циклусом и ефектима које кишне воде својим деловањем узрокују у градовима. Схватање значаја заштите од кишних и површинских вода у насељима и основних принципа израде концепције заштите и управљања градским водама. Овладавање методама прорачуна отицаја и димензионисања елемената система за прихватање, одвођење и контролу квантитета и квалитета кишних вода.

Исход предмета

Оспособљеност студената за сакупљање подлога, самосталну обраду и анализу метеоролошких и хидролошких података, прорачун отицаја кишних вода са урбанизованих површина и пројектовање елемената система за одвођење кишних вода и за контролу њиховог квалитета.

Садржај предмета

вод – предмет и значај области. Хидролошки циклус у урбаним срединама и промене природног водног биланса и режима течења. Принципи одводњавања урбаних површина, саобраћајница и аутопутева, станичних платоа и аеродрома и интеракција система за одвођење кишних вода са другим инфраструктурним системима и градским водотоцима. Мерења метеоролошких и хидролошких величина у градовима, анализа краткотрајних јаких киша. Прорачун отицаја, хидролошки модели, рационална метода. Хидраулика објеката у систему за прихватање и одвођење кишних вода. Рачунске кише и протицаји за пројектовање објеката и система. Елементи биланса подземних вода и њихова заштита. Аспекти пречишћавања кишног отицаја са саобраћајница и објеката. Објекти и системи за водоснабдевање, каналисање, пречишћавање, заштиту од поплава и рециклирање вода у градовима.
Елементи студија, планова, пројеката и планова управљања водним ресурсима на сливном подручју.
Примери реализованих система и пројеката система за заштиту од кишних и површинских вода у насељима из праксе.
Вежбе: Елаборат састављен од 8 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

Хајдин, Г. (2002) Основе хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

Јовановић, С. (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

Хајдин, Г., Вукмировић, В., Батинић, Б. (1998) Задаци из хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

Вукмировић, В. и Павловић Д. (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

Деспотовић, Ј. (2008) Каналисање кишних вода, Грађевински факултет, Београд (у штампи).