GRF GRF GRF

Технологије пречишћавања воде за пиће

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Јован Ж Деспотовић
Бранислава М Лекић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 3
шифра: ГРД2ВП
ЕСПБ: 8.5
условни предмети: Квалитет вода - напредни курс [ГРД1КВ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Истраживања у лабораторијским и теренским условима.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 30 40 0 30

Циљ предмета

Упознавање са принципима и методама анализе процеса и поступака за третман природних вода у циљу добијања воде за пиће коришћењем лабораторијских и пилот испитивања и математичког моделирања.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостални истраживачки рад у области пречишћавања воде за пиће.

Садржај предмета

Јединичне операције: физичке (мешање, таложење, флотација, пренос гасова, филтрација кроз гранулисани медијум, мембранске технике), хемијске (коагулација, адсорпција, јонска измена, дезинфекција, конрола агресивности воде). Лабораторијска и пилот испитавања.

Литература

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б. Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

American Water Works Association: Water Quality and Treatment, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc., 1990

W.Viessman, M.Hammer: Water Supply and Pollution Control, Fourth Edition, Harper&Row Publishers, New York, 1985

Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering, Treatment, Disposaland Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1991

T.Reynolds, P.Richards: Unit Operations and Processess in Environmetal Engineering, Second Edition, PWS Publishing Company, 1996

M.Milojević, Advanced Drinking Water Treatment, Faculty of Civil Engineering-University of Belgrade, 2002.