GRF GRF GRF

Мерења у хидротехници

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Душан М Продановић
Дамјан М Иветић
Милош Р Милашиновић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 2
шифра: М2Х1МХ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]
Хидрологија [Б1Х2Х]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 0 2 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије и демонстрације различите мерне опреме.
Вежбе се раде у форми семинарског рада, кроз самосталну израду пројекта, израду инсталације, обављање мерења и анализу измерених резултата. У свакој од фаза израде семинарског се врши јавна презентација до тада обављеног посла и јавно оцењивање (рангирање) група.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 0 100

Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима рада савремене сензорске технике за мерења различитих хидротехничких величина (ниво, притисак, брзина, проток, концентрације материја, итд). Приказ мерних метода по појединим областима (мерења у системима под притиском, у отвореним токовима, даљинска детекција, за потребе управљања системима, итд). Увођење појма грешке у мерењима, квантификација грешке, начин записивања и њена пропагација кроз мерни систем.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостално обављање мерења основних хидротхеничких величина и руковање са савременом опремом.

Садржај предмета

Увод, место и улога мерења.Анализа грешака.Основне карактеристике физичких величина.Динамичке карактеристике физичких система.Мерни претварачи хидротехничких величина: врсте, подела,принципи конверзије, мерни мост, класа тачности. Сензори за притисак. Сензори за дубину. Сензори за брзину (у тачки, дуж линије и у простору). Сензори за проток. Сензори за квалитет и сензори за положај.
Мерења у системима под притиском. Мерења у системима са слободном површином.Дијагностичка мерења. Хидрометереолошка мерења.Даљинска детекција за потребе хидротехнике.Системи за аквизицију података и базе података. Управљање хидротехничким објектима.
Вежбе:Израда семинарског рада у групама од 3 до 4 студента, са јавном презентацијом резултата и израдом WEB-презентације.

Литература

WEB сајт предмета на старом HIKOM-u

Ч. Максимовић: Мерења у хидротехници. Грађевински факултет, 1993.

М. Радојковић, Д. Обрадовић, Ч. Максимовић: Рачунари у комуналној хидротехници, анализа, пројектовање, мерење и управљање. Грађевинска књига, Београд, 1989.

Д. Продановић: Скрипта са предавања. Доступно на WEB-у

Група аутора: Мерења у хидротехници. Зборник радова, Стубичке Топлице, 1987