GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2021. година

Инвеститор: ЈКП Србијаводе
Опис посла: У оквиру ове Студије анализиран је отицај са пољопривредних површина на квалитет површинског отицаја који настаје од падвина (кише).
Студија је обухватила следеће активности:
• одређена је и изабрана за анализу пољопривредна површина на којој су засади јабука,
• узорковани су и изабрани узорци кишног отицаја који настају спирањем са пољопривредне површине,
• анализирани су и протумачени резултати анализе квалитета кишног отицаја са пољопривредне површине, који су анализирани у акредитованој лабораторији,
• процењени су коефицијенти оптерећења отицаја са пољопривредних површина појединим материјама.
Поред свих наведених активности, критички је сагледана препоручена методологија за обрачун оптерећења отицаја са пољопривредних површина коришћењем поделе намена земљишта из CORINE Land Cover 2018.
Инвеститор: „Хидрозавод ДТД“ АД, Нови Сад
Опис посла: За потребе решења проблема снабдевања водом ЦС Бездан 2, из Барачке, при нижим водостајима Дунава, односно сагледавања тренутне ситуације у погледу капацитета канала Барачке и ЦС Бездан 2, и у склопу хидрауличке анализе комплетног потеза Барачког канала, спроведена су мерења хидрауличких величина. Мерења су обављена на три карактеристичне мерне локације: улаз у канал Барачка, одводни канал ЦС Бездан 2 и локација узводно од решетке на улазу у ЦС Бездан 2. На три мерне локације у оквиру канала Барачка, коришћена је различита мерна опрема са циљем прецизног мерења распореда брзина, протока и нивоа.
Инвеститор: Compact professional d.o.o. Аранђеловац
Опис посла: У Лабораторији за хидрометрију и хидрологију Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство обављено је испитивање бунарских филтерских цеви са кварцном облогом произвођача Compact professional d.o.o. Аранђеловац.
Испитиване су бунарске филтерске PVC цеви пречника 175 mm и дужине 171 cm, са различитим ширинама прореза (од 1 mm до 2 mm), финоћом кварцног песка (од 1 mm до 4 mm) и дебљином филтерске облоге (од 17 mm до 18 mm).

Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла: У оквиру студије разматра се утицај варијантних решења попречне грађевине у кориту реке Дунав у близини обале код Доњег Милановца на режим таласа који настају услед ветра. Десна обала Дунава код Доњег Милановца има неповољан положаја са становишта залета ветра доминантног правца и била је у прошлости изложена дејству таласа значајне висине (слика). Може се претпоставити да се изградњом грађевине, паралелне са обалом изложеном динамичком дејству таласа може значајно смањити висина таласа тј. да се у зони приобаља код Доњег Милановца значајно може променити режим таласа услед ветра. Задатак ове студије је да рачунским поступцима који се примењују у инжењерској пракси процени утицај два варијантна решења попречних грађевина на трансформацију таласа у зони приобаља код Доњег Милановца. С обзиром да се разматрају грађевине значајних димензија у поређењу са геометријом тока, неизоставни део студије је и процена утицаја разматраних грађевина на транспортну способност тока за нанос односно пропусност корита за воду.
Инвеститор: Фонд за иновациону делатност
Опис посла: у овом истраживању анализирана је отпадна вода која настаје у металној индустрији, у погону за поцинкавање микропредузећа „Фортуна-Цинк“ д.о.о. у току производног процеса, односно поступка прераде хладним цинковањем. Истраживања која су реализована у оквиру овог пројекта дала су одговоре на питања које методе пречишћавања у индустријском погону применити. Урађена је анализа збирних отпадних вода. На основу квалитета отпадне воде предвиђа се обрада отпадне воде која обухвата следеће поступке: неутрализацију, коагулацију и флокулацију и филтрацију.
У оквиру пројекта урађена је комплетна анализа и карактеризација отпадних вода. У оквиру коагулације и флокулације, испитани су различити конвенционални и неконвенционални реагенси, након опсежних анализа и испитивања, изабрано и препоручено је најефикасније средство, односно методе пречишћавања. Применом предложених решења знатно ће се смањити трошкови одлагања опасног отпада и смањиће се негативан утицај на животну средину.
Инвеститор: ЈКП Водовод и канализација-Панчево
Опис посла: израда Студије процене стања постојећег канализационог система на територији Панчева подразумевала је анализу постојеће мреже фекалне и атмосферске канализације са предлозима за унапређење постојећих система, као и анализу активности на изградњи недостајуће мреже града Панчева и свих насељених места на територији града ( 9 насељених места ). За потребе прикупљања података развијен је и инсталиран модул за прикупљање свих неопходних атрибута и геометријских карактеристика мреже и објектата канализације који су неопходни за израду студије, чување и извоз података у неком од стандардних ГИС формата, процедуре за валидацију и поправку квалитета података, као и модуле за графички и табеларни преглед података.
На основу прикупљених података спроведено је вишекритеријумско рангирање објеката мреже канализационог система и предложене су фазе за процес реконструкције и проширења система.

• Техничка преглед на објектима за обезбеђивање предуслова за пуштање у рад објекта линије муља и објеката линије муља ЦППОВ Лесковац
Инвеститор: Град Лесковац