GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2020. година

Инвеститор: Енергопројект инжењеринг а.д. Београда
Опис посла: Пројекат хидрауличког модела евакуационог објекта бране „Sidi Naceur“ у Алжиру се бавио разрешењем свих техничких детаља који се односе на довод и одвод потребне количине воде, на израду појединих делова модела (прелив, брзоток, слапиште, разделни зидови итд.), на начин мерења свих хидрауличких величина (протицаја, нивоа, брзина, притисака), као и на начин преношења граничних услова на модел (тарирање модела).
Акумулација Sidi Naceur је вишенаменска акумулација која треба да обезбеди водоснабдевање пијаћом водом општина Brida и Hadj el Mechri (вилаја Laghouat), као и наводњавање парцела у вилаји Laghouat и El Bayadh у Алжиру. Акумулација Sidi Naceur формира се изградњом брана на три преградна профила – главне бране Sidi Naceur од ваљаног бетона, као и допунских насутих брана Chaba Saouh Chic и Tiskrine. Акумулације које ове бране формирају су међусобно повезане каналом. Главни евакуациони објекат система Sidi Naceur се налази у централном делу главне бране Sidi Naceur, штити све три бране и димензионисан је на вршни нетрансформисани протицај 10000-годишње велике воде. Главни евакуациони објекат система Sidi Naceur се састоји од прелива практичног профила („USBR са вертикалним узводним лицем“), степенастог брзотока и умирујућег базена – слапишта .
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“
Опис посла: Један од значајних делова плана управљања водама је и израда анализе утицаја значајних људских активности на статус/потенцијал површинских и подземних вода које укључује процену загађења из концентрисаних и расутих извора загађивања. Заштита квалитета водних ресурса површинских и подземних вода је предуслов одрживог развоја и један од основних фактора заштите живота и здравља људи, животне средине и даљег друштвено-економског напредка. Демографски тренд централизације, урбанизације и развој инфраструктурe и транспорта може довести до значајног оптерећења површинских вода изазваних преносом загађења са урбаних површина атмосферским водама. Активности у оквиру ове студије су одређивање коефицијенaта оптерећења отицаја са урбаних површина сагледавањем доступних литературних података. Развој методологије за обрачун оптерећења отицаја са урбаних површина потребно је извршити коришћењем поделе намена земњишта из CORINE Land Cover 2018.
Инвеститор: Elixir Prahovo
Опис посла: У овом Идејном решењу разрађује се динамика проширења складишта фосфогипса у фабрици "Elixir Прахово, индустрија хемијских производа доо" из Прахова, у смеру истока, према селу Радуљевац, на локацији коју је Инвеститор наменио за проширивање складишта. Планирана је фазна експлоатација целокупног простора па се сагласно томе даје подела на фазе уз планирање "трајних" инфраструктурних објеката који ће пратити експлоатацију складишта током целог "животног" века, од око 29 година (при просечној продукцији, без било каквог пласмана фосфогипса и промене капацитетета Фабрике). У просторном погледу складиште ће потпуно бити уређено и оформљено на начин како је то планирано за постојеће складиште.
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Опис посла: Предмет ове Студије је одређивање природних серија протока, који ће бити верификовани и усвојени као меродавни за све потребне прорачуне и будуће анализе на профилима од интереса за ЈП ЕПС у складу са Пројектним задатком, односно на 17 профила постојећих хидроелектрана и 18 профила планираних хидроелектрана. Временске серије природних отицаја за дефинисане профиле покривају период од 1926. до 2018. године.
Инвеститор: Ferbild doo, Београд
Опис посла: Техничко решење измештења тока Пловног Бегеја у зони радова на хидротехничком комплексу у Српском Итебеју, одређено је на основу анализе течења при различитим пројектним решењима обилазног канала. На основу хидрауличке анализе одређене су, за сваку разматрану варијанту геометрије девијације, потребне димензије узводне и низводне преграде. Избор најповољније варијанте геометрије обилазног канала обављен је минимизацијом трошкова ископа канала и насипања при изградњи привремених преграда, односно трошкова депоновања материјала из земљаног ископа уз услов да се при меродавним протоцима обезбеди одговарајућа пропусност корита за воду и да се обезбеди стабилност корита. У оквиру идејног решења девијације обављена је оптимизација ширине у дну обилазног канала за трасу која је усвојена тако да пролази кроз страну старог корита на којој је терен нижи и тако да матица будућег тока не угрожава постојећи насип на десној обали. Траса је дефинисана у већем делу једним кружним луком (константан радијус). Даљом разрадом техничког решења, извршена је мања корекција како би се ископ додатно смањио и траса је описана са два кружна лука.
Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла: Податак о протоку на агрегатима (турбинама) ХЕ „Ђердап 2“, представља један од кључних параметара за управљање овим сложеним системом. ХЕ „Ђердап 2” ради у спрези ХЕ „Ђердап 1“, и заједно обезбеђују преко 50% хидроенергетске производње, односно око 18% укупне производње електричне енергије у Републици Србији. Имајући у виду значај мерења протока на агрегатима ХЕ „Ђердап 2“, конзорцијум који су чинили Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевинскиг факултет Универзитета у Београду, домаћи произвођач мерне опреме „Свет инструмената“ и софтверска фирма „Водена“ су пројектовали и извели јединствени мерни систем за мерење протока на агрегатима за потребе ЈП ЕПС, Огранак ХЕ Ђердап. У склопу овог пројекта извршене су следеће активности:
• Развијена је нова наменска мерна опрема, 3Д Електромагнетне (ЕМ) сонда за мерење вектора брзине у реалном времену. Развијен је и изведен мерни систем од 15 3Д ЕМ сонди, са додатним помоћним и редудантним сензорима за профилисање поља брзина испред улаза у саме агрегате. Мерни систем је постављен на хидраулички обликован челични рам, посебно направљен за потребе мерења протока. Интеграцијом измереног поља брзина дефинише се проток.
• Развијен је нов наменски софтвер за прикупљање и напредну обраду мерних података.
• Реализована су мерења на два агрегата (од 10).
• Извршена је обука запослених на ХЕ „Ђердап 2“ за самостално коришћење испоручене опреме и софтвера.
• Испоручена је одговарајућа пројектна документација о испорученој мерној опреми и наменском софтверу, са смерницама за њихову примену за самостална мерења протока на осталим агрегатима.

Инвеститор: ЈКП „Водовод“ Ужице
Опис посла: Израда Студије процене стања постојећег канализационог система на територији Ужица подразумевала је анализу постојеће мреже фекалне и атмосферске канализације са предлозима за унапређење постојећих система, као и анализу активности на изградњи недостајуће мреже. За потребе прикупљања података развијен је и инсталиран модул за прикупљање свих неопходних атрибута и геометријских карактеристика мреже и објектата канализације који су неопходни за израду студије, чување и извоз података у неком од стандардних ГИС формата, процедуре за валидацију и поправку квалитета података, као и модуле за графички и табеларни преглед података.
На основу прикупљених података спроведено је вишекритеријумско рангирање објеката мреже канализационог система и предложене су фазе за процес реконструкције и проширења система.


• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу II фазе регулације реке Пештан и контрола отицања поплавних вода
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“
• Техничка контрола пројекта за извођење Брана Ариље - профил Сврачково, Слапиште
Инвеститор: Водопривредни и енергетски систем „Рзав“, Ариље