GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2019. година

Инвеститор: Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина
Опис посла: Овај пројекат је део Инвестиционог оквира за Западни Балкан, Програм подршке инфраструктурним пројектима, Техничка помоћ 5 (IPF 5).
У оквиру пројекта спроведена је хидролошка анализа која је неопходна за провођење хидрауличког моделирања, са основним задатком одређивања рачунског протицаја великих вода – рачунских хидрограма и нивоа воде у анализираним крашким пољима меродавних повратних периода 20, 100 и 500 година. Спроведене су анализе и развијен је физички заснован дистрибиуирани хидролошки модел 3DNet-Net отицаја у условима карста. Развијени су прикладни алати и одговарајућа хидролошка подршка наведеним математичким моделом, који су одговорили на веома комплексна питања генезе формирања великих вода у крашким пољима уважавајући доминантну улогу дефинисаних подземних веза.
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“ Београд
Опис посла: Развој система ране најаве поплава на сливу реке Колубаре представља комплексан процес за који је предвиђен фазни развој. Грађевински факултет је учествовао у I фази и пружио услугу техничке асистенције и координације за израду Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације.
Слив реке Колубаре се налази у северозападном делу Србије и обухвата делове или целе територије општина: Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, Коцељева, Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи Милановац и Косјерић, као и територију града Ваљева, односно делове територија Колубарског, Мачванског, Моравичког, Шумадијског и Златиборског округа и града Београда. Слив реке Колубаре је по својим геоморфолошким и хидролошким карактеристикама предиспониран за формирање поплавних таласа бујичног карактера. Неповољан водни режим последица је хидрометеоролошких, топографско-геолошких и хидрауличких услова на сливу. Неповољна временска и просторна расподела падавина и велики падови притока уз непогодан распоред хидрографске мреже токова, редовно изазивају брзо и концентрисано сливање вода на сразмерно кратку деоницу централне долине Колубаре. Студија изводљивости са концепцијом развоја и импелментације се састоји од 13 поглавља која, између осталих, обухатају законску регулативу у области одбране од поплава, анализу постојећег стања на сливу Колубаре, концепцијско решење система раних најава и упозорења, концепцијско решење осматрачке хидролошко-метеоролошке мреже, софтверске компоненте за управљање подацима, математички модел и др.
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла:У оквиру пројекта који се бавио моделским испитивањима на објектима ХЕ Уна Костела – улазна грађевина и праг у кориту реке, Грађевински факултет је обавио експертску анализу прелазних режима у отвореним токовима. У наставку су наведене поједине анализе које су урађене: • израчунате су коте нивоа воде прилико проласка 1000-годишње велике воде,
• проверен је капацитет улазне грађевине,
• анализирани су услови једновременог рада обе електране,
• проверен је капацитет прага и гумене бране и услови струјања преко преливног прага, гумене бране и разделних стубова на преливу,
• анализирани су услови течења на слапишту,
• проверен је капацитет доводног тунела,
• анализиране су последице наглог испада агрегата на течење преко бочног прелива,
• анализирани су услови течења у одводној вади ХЕ УК-А,
• нумеричка анализа рада постојећих производних агрегата и постројења ХЕ УК при прелазним режима,
• анализирана је храпавост тунела.

Енергопројект хидроинжењеринг а.д. Београд
Опис посла: Хидроенергетски систем Требишњице (ХЕТ) је сложени водопривредни и енергетски систем којим се искоришћавају водни потенцијали слива реке Требишњице. Поред сложености самог система, сливно подручје реке Требишњице одликује значајно учешће карста и веома сложени хидрогеолошки услови, због којих је, и поред значајног обима мониторинга, веома тешко доћи до поузданих сазнања о количинама и динамици вода на овом подручју.
Тим Грађевинског факултета је урадио хидролошко-хидрауличку анализу водног режима овог подручја. Анализа је урађена на основу нових података који су кориштени за верификацију раније успостављених зависности којима се описује водни режим овог подручја, као и за верификацију биланса вода у целом систему. У том контексту, ова студија треба да унапреди разумјевање биланса вода Дабарског поља, и то кроз дефинисање биланса вода у постојећим условима изграђености хидросистема, користећи доступне податке о хидролошким мерењима и мерењима водостаја и nротицаја у Дабарском и Фатничком пољу, као и nротицаја реке Бреrаве.

• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за мерни профил на реци Црни Тимок
Инвеститор: ЈП „Боговина“ Бор
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Доње - јужноморавски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Ибарско - шумадијски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Расинско - поморавски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде