GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2018. година

Инвеститор: ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
Опис посла: Предмет овог пројекта је друга Ревизија „Генералног пројекта снабдевања водом општине Панчево са претходном студијом оправданости“ из децембра 2006. године, којом су се детаљније сагледале могућности повезивања Банатског Новог Села на јединствени водоводни систем. Наиме, првом ревизијом Генералног пројекта (Грађевински факултет Београд, 2016.) утврђена је траса цевовода (са бустер станицом и резервоаром) од Панчева до Банатског Новог Села дуж државног пута IB реда број 10 Панчево – Вршац, у дужини од око 15,1 км. Имајући у виду високе трошкове реализације цевовода дуж државног пута, размотрене су и друге, алтернативне могућности повезивања овог насеља на Панчевачки водовод.
Инвеститор: Завод за водопривреду доо Бијељина
Опис посла: У оквиру Студије управљања и развоја водоводног и канализационог система града Градишка приређена је Студија-Анализа водних биланса и израда математичког модела водоводног система градишка са технички решењем развоја водоводне мреже. Циљ студије је сагледавање технички показатеља, који омогућују анализу водних биланса и сагледавање функционисање постојећег стања кроз израду математичког модела постојећег водоводног система. На основу тога припремљен је предлог мера за санацију и реконструкцију. Математичи модел је калибрисан на основу мерења хидрауличких величина (протицаји и притисци) у кључним тачкама система и добијен је модел који одговара реалном стању водоводног система.
Инвеститор: Институ за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла: У оквиру пројекта обављена је анализа постојећег математичког модела FEQ за симулацију дотока у акумулацију Власина, уочени су недостаци постојећег модела и хидраулички модел је калибрисан на основу прикупљених података о нивоима и протоку на каналима.
Инвеститор: Завод за водопривреду Бијељина доо
Опис посла: Пројекат „План управљања ризиком од поплава за слив ријеке Врбас Републике Српске представља један је од најзначајнијих докумената сектора вода у Републици Српској, јер представља прекретницу на плану и планерског и оперативног управљања водама. У оквиру пројекта је урађен математички симулациони модел управљања акумулацијама, који је успешно применљив за проверавање свих управљачких одлука у периоду наиласка поплавног таласа - од момента прогнозе формирања и наиласка падавинског, преко управљања акумулацијама током проласка поводња, па све до завршетка пропагације поплавног таласа и преласка система у нормални режим рада. Математички модел је подробно проверен на акумулацији Бочац и показало се да је веома оперативан (врло брзо, у року од пар секунди показује шта ће се десити ако се примени одговарајући маневар евакуационим органима), тако да се може применити за управљање у реалном времену. Кроз резултате проведених симулација у хидролошком моделу створени су предуслови за вршење хидрауличких анализа, али и за сагледавање активног утицаја постојећих и планираних вишенаменских система (акумулација) на сливу реке Врбас Републике Српске.
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Опис посла: Развој иригационог система на подручју воћњака у Подкозарју у Општини Градишка, обухвата израду Идејног решења за пет преградних профила/брана, са акумулацијама, и разраду Главног пројекта за два профила са транспортним цевоводима до парцела. Површина која би могла да се наводњава лежи у долинама три водока – Јабланица, Врбачка и Лубина. Предложено решење високих брана са припадајућим акумулацијама ће омогућити развој иригационог система за наводњавање површине до 6.000 ha.

• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање „Ресавска целина“ Силајнац
Инвеститор: Општинска управа Општине Свилајнац
• Консултантске услуге, ревизије и техничке контроле и давање стручног мишљења у области хидротехничких мелиорација, еколошког инжењерства и уређења водотока
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи
Инвеститор: Град Београд
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом развоја Тимочког регионалног система водоснабдевања
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом развоја Млавско-моравског регионалног система водоснабдевања
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за 4. агрегат ХЕ Потпећ
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“