GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2017. година

Инвеститор: ТЕНТ „Никола Тесла“ – ТЕ „Морава“, Свилајнац
Опис посла: Санација прага на Великој Морави, код Марковачког моста, је реализована током две године, 2016. и 2017. У оквиру пропреме подлоге за пројекат санације, тачније обалоутврде – на десној и левој обали, обављено је геодетско снимање постојећег прага. Праг је изграђен на основу пројекта Грађевинског факултета из 2007. године. Праг је раније саниран 2014 и 2015. године, међутим услед недовољног одржавања била је неопходна поновна санација објекта, па је поново током 2016. године снимљено стање објекта и урађен пројекат санације.
Инвеститор: ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“
Опис посла: Основни циљ је била израда нове хидролошко-хидрауличке студије протока и нивоа Саве и Дунава и одређивање меродавних кота нивоа при великим водама повратног периода 100, 200 и 1000 година. На основу хидрауличких прорачуна, било је потребно усвојити нови критеријум заштите од великих вода и дефинисати меродавне коте нивоа на 13 карактеристичних деоница београдског хидрочвора. Истовремено је требало обавити детаљно геодетско снимање постојећих заштитних објеката. Повезивањем нових геодетских подлога са катастарским плановима и урбанистичком документацијом, требало је најпре утврдити какав је тренутни степен заштите на територији Београда, а затим сагледати шта је потребно урадити да би се овај степен заштите подигао на виши ниво. На основу података из постојеће техничке документације, као и ново прикупњених података и резултата прорачуна и анализа, требало је дати техничко решење (са одговарајућим предмером и предрачуном) које ће обухватити постојеће насипе као објекте мобилне заштите.
Инвеститор: Република Српска, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
Опис посла: Пројектним задатком је дефинисано да се систем за наводњавање релативно равномерно и фазно развија на подручју 3 просторне цјелине: долине ријека Јабланица (П1), Врбашка (П2) и Лубина (П3):
• Просторна целина 1 - долина ријеке Јабланице за постојеће површине P=736,20 ha (359 парцела),
• Просторна целина 2 - долина ријеке Врбашке за постојеће површине P=574,90 ha (226 парцела),
• Просторна целина 3 - долина ријеке Лубине за постојеће површине, P=268,14 ha (425 парцела).
Пројекције развоја наводњавања су такве да се очекује да ће се системом за наводњавање у кратком периоду обухватити 2.500 ha. Из тог разлога је постављен циљ да ће на крају реализације I фазе пројекта бити изграђене акумулације и објекти за дистрибуцију воде који омогућавају наводњавање ове површине. Као меродаван период је усвојен месец максималне потрошње у фиктивној сушној години повратног периода 5 година, за коју је добијен хидромодул система qs=0,37 L/(s ha) или око 3,2 mm/dan. Пројектом је предвиђена изградња система у II фазе. У оквиру 1. фазе предвиђена је изградња 3 акумулације: преградни профил Буковица, запремине 1,12 mil.m3, преградни профил Лубина, запремине 0,54 mil.m3, и преградни профил Врбашка, запремине 2,9 mil.m3. Основно ограничење за прву фазу је дозвољена висина преграда од 15m. Другом фазом је предвиђено надвишење брана 1.фазе, као и изградња додатне две акумулације: ПП Борковићи и ПП Јабланица.
Инвеститор: НОВКОЛ а.д. Београд
Опис посла: Консултантски послови се односе на припрему пројекта „White water park“, кајак и рафтинг стазе на дивљим водама, на подручју просторног плана на Ади циганлији у Београду. Послови се односе на:
• Прикупљање и анализа података из литературе и са терена ради сагледавања концептуланог решења и основне диспозиције стаза у оквиру предметног подручја за потребе реализације Урбанистичког пројекта.
• Пројектовање, формирање и реализација физичког - хидрауличког модела, ради провере и корекције претходно усвојеног концептуалног решења и усвајање коначне диспозиције за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), као и консултантске услуге у току израде ПГД-а.
• Консултантске услуге у праћењу изградње објеката.