GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2016. година

Инвеститор: ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
Опис посла: Циљ овог пројекта је да се најпре анализира постојеће стање система каналисања кишних вода на територији града Панчева, укључујући и текуће пројекте који су у фази планирања или извођења. На основу тога циљ је да се да решење даљег развоја система и начин уклапања планираних система у постојећи. Пројектом разматрано подручје обухвата површину од око 24 km2. Главни извор геодетских података су информације које су преузете од ЈКП "Водовод и канализација" Панчево и подаци из претходно урађене техничке документације, преузете од ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева". Додатни подаци неопходни за израду Идејног пројекта су добијени као резултат детаљних геодетских мерења кота објеката (шахтова, испуста, црпних станица) постојеће канализације, димензија колектора, попречних пресека отворених канала и пропуста на каналима Панчевачки 33, Млекара и Водице. За насеља у којима не постоји атмосферска канализација, за које је било потребно пројектовати нову колекторску мрежу, такође је извршено детаљно геодетско мерење терена. Резултати геодетског снимања су приказани у посебном Елаборату о извршеним геодетским радовима у оквиру овог пројкта (Георад, 2017).
Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла:...............
Инвеститор: Алумина д.о.о. Зворник, Република Српска
Опис посла: Провера тачности мерила протока – АЛУМИНА – Зворник је обухватила проверу
1. тачности ултразвучног мерила протока типа Mainstream у лабораторији Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, Грађевинског факултета у Београду, и
2. тачности мерила протока који ради на принципу мерне бленде у цевоводу под притиском, ултразвучним мерачем протока на цевоводу на лицу места, у кругу фабрике.

Провера тачности ултразвучног мерила протока типа Mainstream
Процедура провере тачности разматраног мерила обухвата упоредно мерење са фиксним KROHNE електромагнетним мерилом протока класе 0.2% на лабораторијском правоугаоном каналу. Мерења се обављају за најмање два протока у радном опсегу Mainstream мерила (150 – 500 m3/h), израчунавање калибрационих коефицијената и припрему извештаја.
Провера тачности мерила протока који ради на принципу мерне бленде
Процедура провере тачности разматраног мерила протока које ради на принципу мерне бленде обухвата упоредно мерење са ултразвучним мобилним мерним уређајем за мерење протока у цевоводима под притиском. Мерење је потребно обавити за најмање два протока у радном опсегу мерила које ради на принципу бленде (300 – 2000 m3/h), израчунавање калибрационих коефицијената и припрему извештаја.