18. naucno savetovanje

Srpskog drustva za hidraulicka istrazivanja (SDHI) i
Srpskog drustva za hidrologiju (SDH)

 

 

 

 

Program savetovanja (PDF)

 

Organizacioni odbor savetovanja

Prof. dr Marko Ivetic;

Prof. dr Jasna Plavsic;

Prof. dr Nenad Jaćimović

Doc. dr Borislava Blagojević

Doc. dr Dragan Radivojević

Doc. dr Andrijana Todorović

Doc. dr Anja Ranđelović

 

Naučni odbor savetovanja

Prof. dr Marko Ivetić (Predsednik)

Prof. dr Dragan Aranđelović

Doc. dr Borislava Blagojević

Prof. dr Jovan Despotović

Prof. dr Slobodan Đorđević

Prof. dr Aleksandar Gajić

Doc. dr Lajos Hovanj

Prof. dr Nenad Jaćimović

Mr Dragan Janković

Prof. dr Miodrag Jovanović

Prof. dr Zoran Kapelan

Prof. dr Radomir Kapor

Prof. dr Srđan Kolaković

Prof. dr Čedo Maksimović

Prof. dr Ana Mijić

Prof. dr Zorana Naunović

Prof. dr Milos Nedeljković

Prof. dr Sava Petković

Prof. dr Slobodan Petković

Prof. dr Jasna Plavsić

Prof. dr Dubravka Pokrajac

Prof. dr Dusan Prodanović

Prof. dr Stevan Prohaska

Doc. dr Zoran Radić

Prof. dr Ratko Ristić

Prof. dr Dragan Savić

Prof. dr Ljubodrag Savić

Prof. dr Miodrag Spasojević

Mr Slavimir Stevanović

Dr Mladen Todorović

Prof. dr Zoran Vojinović

 

ZBORNIK RADOVA Impresum

Zbornik radova 18. naučnog savetovanja Srpskog drustva za hidraulička istrazivanja i Srpskog drustva za hidrologiju, Nis, 25-26. oktobar 2018. Elektronsko izdanje na CD-u.

Urednici - Marko Ivetić, Radomir Kapor i Jasna Plavsić

Izdavač - Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet

Za izdavača - Prof. dr Vladan Kuzmanović, dekan

Dizajn i priprema - Nenad Jaćimović i Jasna Plavsić

Tiraz - 120 primeraka

ISBN 978-86-7518-204-7