MERENJA U HIDROTEHNICINOVO!

Prezentacije svih ve`bi u {kolskoj 2002/03 godini

i prezentacije rezultata od strane studenata

Slike sa posete Institutu Jaroslav ^erni


Nastavnici

Raspored ~asova

Program predavanja

Ve`be

Literatura

Diplomski radovi

Ispit

Oglasna tabla


Termini konsultacija

svaki radni dan od 13 - 14 ~asova

u hidrauli~koj laboratoriji