Text Box:

Inženjerska hidrologija

Studijski program GRAĐEVINARSTVO (2005)
Modul Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo

Predavanja 2016/2017

 

27.9.2016
29.9.2016

InzHidrol_01.pdf

Predmet hidrologije. Hidrološki ciklus. Globalne količine voda. Uloga hidrologije u hidrotehnici i vodoprivredi i zadaci inženjerske hidrologije.

Bilans vodaprincipi i proračun. Fizičke karakteristike slivova.

6.10.2016
13.10.2016

InzHidrol_02.pdf

Oticaj. Komponente oticaja: površinski, potpovršinski, podzemni. Faktori koji utiču na oticaj. Režimi voda. Elementi hidrograma oticaja. Bazni i direktni oticaj. Efektivna kiša i koeficijent oticaja.

20.10.2016
27.10.2016

InzHidrol_03.pdf

Sliv kao sistem. Modeliranje oticaja. Komponente modela oticaja. Modeliranje efektivne kiše (proračun gubitaka).

3.11.2016

InzHidrol_03-2.pdf

Modeli direktnog oticaja: metoda izohrona, racionalna metoda, jedinični hidrogram, sintetički jedinični hidrogram.

17.11.2016

InzHidrol_04.pdf

Računske kiše. Zavisnosti HTP i ITP. Sintetički i statistički oblici kiša.

1.12.2016

InzHidrol_05.pdf

Hidroloske analize. Analiza srednjih voda

8.12.2016

InzHidrol_06.pdf

InzHidrol_07.pdf

Analiza velikih voda. Analiza malih voda.