Text Box:

Inženjerska hidrologija

Studijski program GRAĐEVINARSTVO (2005)
Modul Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo

Predavanja 2015/2016

 

 

28.9.2015

2015_01_uvod.pdf

Predmet hidrologije. Hidrološki ciklus. Globalne količine voda. Uloga hidrologije u hidrotehnici i vodoprivredi i zadaci inženjerske hidrologije.

1.10.2015

2015_02_bilans.pdf

Bilans vodaprincipi i proračun.

12.10.2015

2015_03_STAT1.pdf

Primena verovatnoće i statistike u hidrologiji. Karakter hidroloških procesa. Osnovni pojmovi iz verovatnoće: opit, ishod, događaj, verovatnoća, slučajna promenljiva, raspodela verovatnoće diskretne i kontinualne slučajne promenljive. Osobine raspodela kontinualne sluč. promenljive.

22.10.2015
29.10.2015

2015_04_STAT2.pdf

Statistička analiza hidroloških ekstrema. Načini izražavanja verovatnoće pojave ekstremnih događaja. Postupak statističke analize: empirijska raspodela, proračun izabranih teorijskih raspodela, testiranje saglasnosti, papiri verovatnoće, izbor najbolje raspodele

29.10.2015

2015_05_STAT3.pdf

Korelacija i regresiona analiza

29.10.2015
5.11.2015

2015_06_oticaj.pdf

Oticaj. Komponente oticaja: površinski, potpovršinski, podzemni. Faktori koji utiču na oticaj. Režimi voda. Elementi hidrograma oticaja. Bazni i direktni oticaj. Efektivna kiša i koeficijent oticaja.

12.11.2015

2015_07_modeli1.pdf

Sliv kao sistem. Modeliranje oticaja. Komponente modela oticaja. Modeliranje efektivne kiše (proračun gubitaka).

23.11.2015

2015_08_modeli2.pdf

Modeli direktnog oticaja: metoda izohrona, racionalna metoda, jedinični hidrogram, sintetički jedinični hidrogram.

30.11.2015

2015_09_rackise.pdf

Vremenska i prostorna analiza kiša. Računske kiše. Zavisnosti HTP i ITP. Sintetički i statistički oblici kiša.

7.12.2015

2015_10_analizaSV.pdf

Hidroloske analize. Analiza srednjih voda

14.12.2015

2015_11_AnalizaVV.pdf
2015_12_AnalizaMV.pdf

Analiza velikih voda. Analiza malih voda.