HIDRAULIKA 2
(smer: hidrotehni~ki)


Godina / semestar:         Tre}a / VI
Fond ~asova:                      60+60 (nedeqno 4+4)

Program predavawa :
Uvod:
Stabilnost, konsistentnost i ta~nost pribli`nog re{ewa obi~nih diferencijalnh jedna~ina. Matemti~ki i numeri~ki model. Te~ewe vode u cevima: Ustaqeno te~ewe u cevnim mre`ama. Neustaqeno te~ewe. Kvazi-ustaqeno te~ewe. Kruti udar. Vodostani. Hidrauli~ki udar. Metoda karakteristika. Prelazni re`imi izazvani radom pumpi. Za{tita od hidrauli~kog udara: vodostani, vazdu{ne komore, vazdu{ni ventili, rasteretni ventili, obilazni vodovi. Tokovi sa slobodnom povr{inom: Diskretni i kontinuatilni matemati~ki modeli neustaqenog te~ewa. Pokretni hidrauli~ki skok. Sen Venanove jedna~ine. Kinemati~ki talas. Difuzioni talas. Metoda karakteristika. Rimanove invarijante. Dinami~ki talas. Osnove talasnog kretawa. Gravitacioni talasi. Podzemne vode: Osnovni pojmovi. Darsijev zakon. Koeficijent filtracije. Efektivni napon i sti{qivost. Ravanski matemati~ki modeli ustaqenog te~ewa. Metoda kona~nih razlika. Metoda kona~nih zapremina. Potencijalno strujawe. Potencijal brzine. Strujna funkcija. Metoda kona~nih elemenata. Neustaqeno te~ewe u izdanskim tokovima. Analiti~ka re{ewa. Numeri~ki modeli. Eksplicitne metode. Implicitne metode. ADI metoda. Transportni procesi. Kvalitet podzemnih voda. Konvekcija i disperzija. linijski model transporta. Ravanski model transporta. Model transporta pra}ewem ~estica.

Program ve`bawa :
Ve`bawa se sastoje od samostalne izrade ra~unskih zadataka uz prethodno obja{wewe na tabli, i laboratorijskih merewa. Ra~unski zadaci rade se u obi~noj i terminalskoj u~ionici, a merewa u Hidrauli~koj laboratiriji.

Uslovi i na~in polagawa ispita :
Studenti su obavezni da prisustvuju predavawima i ve`bawima. Odbrawen elaborat sa utvr|enim zadacima je uslov za izlazak na ispit. Ispit je pismeni i usmeni.

Uxbeni~ka literatura :
1.       M.Iveti}, "Ra~unska hidraulika - Te~ewe u cevima", Gra|evinski fakultet, Beograd, 1996.
2.       M.Iveti}, " Ra~unska hidraulika -otvoreni tokovi ", Skripta, 1999.
3.       M.Iveti}, " Ra~unska hidraulika -strujawe vode u poroznim sredinama", Skripta, 2001.
4.     M.Iveti}, D. Pokrajac, B. Trajkovi}, N. Ja}imovi}, N. Stefanovi}, "Ra~unska hidraulika -
        zbirka re{enih zadataka"
, Skripta, 1999.

Uslovni predmeti :
Matematika 2, programirawe i numeri~ke metode, Mehanika fluida, Hidraulika 1.  

Literatura:


Literatura - kjige i skripte

Ovo mo`ete pogledati i na sajtu Gra|evinskog fakulteta

Sa ovog mesta mo`ete da download-ujete kompletne skripte kojepokrivaju oblasti te~ewa sa slobodnom povr{inom (otvoreni tokovi, oko 1.17 MB) i te~ewe u poroznoj sredini (podzemni tokovi, oko 1.18 MB). Skripte su u  .pdf fajlovima. Za download kliknite na link ispod:

M.Iveti}, " Ra~unska hidraulika -otvoreni tokovi ",
  Skripta, Beograd 1999.
download: Ra~unska hidraulika - otvoreni tokovi

M.Iveti}, " Ra~unska hidraulika -strujawe vode u poroznim sredinama "
Skripta, Beograd 2001.
download:  Ra~unska hidraulika - strujawe vode u poroznim sredinama

M.Iveti}, D. Pokrajac, B. Trajkovi}, N. Ja}imovi}, N. Stefanovi}, "Ra~unska hidraulika - zbirka re{enih zadataka", Skripta, 1999.
download:  Ra~unska hidraulika - zbirka re{enih zadataka

 

Ve`be  

Red. br. Naziv ve`be Obja{wewe Postavka
Te~ewe u cevovodima
(pod pritiskom)
  naslovna
2. Kvaziustaqeno strujawe   download
3. Kruti udar   download
4. Vodostan (kruti udar)   download
5. Hidrauli~ki (elasti~ni) udar   download
6. Vazdu{ni kazan (hidr. udar)   download
Strujawe sa slobodnom povr{inom
-otvoreni tokovi-
   
1. Integracija obi~ne diferencijalne jedna~ine
(linija nivoa - ustaqeno te~.)
  download
7. Transformacija talasa u akumulaciji   download
8. Kinematski talas   download
9. Difuzioni talas   download
10. Metoda karakteristika   download
Strujawe u poroznoj sredini    
11. Ustaqeno ravansko strujawe u poroznoj sredini   download
12. Test probnog crpqewa   download
13. Neustaqeno strujawe podzemne vode   download
14. Transport materije   download
Laboratorijske ve`be    
1. Vodostan    

 


Vra}awe na glavni sajt za grupu predmeta Hidraulika

Vra}awe na glavni meni