HIDRAULIKA
(smer: menaxment i informatika u gra|evinarstvu)


Godina / semestar:          Tre}a / 5
Fond ~asova:                      45+30 (nedeqno 3+2)

Program predavawa:
Uvodna izlagawa. Zakoni hidrostatike : Apsolutni i hidrostati~ki pritisak u te~nosti. Sile pritiska na ravne i zakrivqene povr{ine. Strujawe u cevovodima pod pritiskom : Osnovna jedna~ina trewa. Linijski i lokalni gubici. Hidrauli~ka analiza pojedina~nih cevovoda i sistema - cevna mre`a. Hidrauli~ke ma{ine. Pumpne stanice u vodovodnim i kanalizacionim sistemima. Strujawe u otvorenim tokovima: Zakoni strujawa za ustaqena i neustaqena te~ewa u uslovima gradskih vodotoka. Mogu}i oblici linije nivoa. Grani~ni uslovi: spajawe kanalisanih gradskih vodotoka razli~itih nagiba i preseka, uslovi pri su`ewu i pro{irewu. Strujawe u poroznoj sredini : filtracija u zoni objekata.

Program ve`bawa :
Ve`bawa se sastoji od samostalne izrade ra~unskih zadataka uz prethodno obja{wewe na tabli i laboratorijskih merewa. Ra~unski zadaci rade se u obi~noj i u terminalnskoj u~ionici, a merewa se vr{e u Hidrauli~koj laboratiriji, sa grupama od 5 - 7 studenata i istovremenim radom 2 - 3 instalacije.

Uslovi i na~in polagawa ispita :
Ra~unski zadaci i obra|eni rezultati merewa ~ine elaborat. Odbrawen elaborat je uslov za potpis i polagawe ispita. Ispit se pola`e pismeno i usmeno.

Uxbeni~ka literatura :
1.         B.Batini}, "Hidraulika", Gra|evinski fakultet, Beograd, 1993.  
2.      B.Batini}, M. Radojkovi}, "Stacionarno strujawe u otvorenim tokovima prizmati~nog preseka", zbirka zadataka, Gra|evinski fakultet, Beograd, 1999.  

Uslovni predmeti :
Matematika 2, Mehanika fluida  

Literatura:

Knjiga - slika

Ovo mo`ete pogledati i na sajtu Gra|evinskog fakulteta

Ve`be

Red. br. Naziv ve`be Obja{wewe Postavka
Te~ewe u cevovodima
(pod pritiskom)
  Naslovna
1. Zatvara~   download
2. Pumpa   download
Strujawe sa slobodnom povr{inom
-otvoreni tokovi-
   
3. Linije nivoa   download
4. Mostovsko su`ewe   download
5. Bu~nica   download
6. Ustava   download
Strujawe u poroznoj sredini    
7. Bunar pored reke   download
8. Potencijalna strujawa   download
9. Opstrujavawe cilindra   download
Laboratorijske ve`be    
1. Linijski gubici energije   download
2. [iroki prag  
3. Hidrauli~ki skok  
4. Ustava  
5. Prelivawe preko brane  
6. Isticawe kroz male otvore  
7. Darsijev zakon filtracije   download
8. Strujawe ispod temeqa brane  

 

 

 


Vra}awe na glavni sajt za grupu predmeta Hidraulika

Vra}awe na glavni meni