Стручна пракса

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Иван С Игњатовић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 6
шифра: Б2К3СП
ЕСПБ: 2
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Методе извођења наставе

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. Током праксе студент пише дневник који по завршетку праксе предаје секретару катедре. Дневник прегледа наставник задужен за праксу.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 0 0

Циљ предмета

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на студијама из области грађевинарства и упознавање са процесима планирања, пројектовања и изградње грађевинских објеката високоградње у грађевинским предузећима и другим организацијама са делатностима везаним за грађевинарство.

Исход предмета

Кроз стручну праксу студент се оспособљава за тимски рад на пројектовању, извођењу и одржавању конструкција грађевинских објеката у свакодневној пракси.

Садржај предмета

Стручна пракса у трајању од две недеље подразумева упознавање студента са принципима организовања предузећа, задацима појединих служби, израдом конкретног дела пројектне документације или извођења појединих радова на градилишту.Ова пракса обавља се у предузећима одговарајуће струке у оквиру грађевинарства.

Литература