Стручна пракса

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник:
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 2
шифра: ГХА5СП
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Методе извођења наставе

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. По завршетку праксе студент пише извештај и предаје га на прегледање наставнику задуженом за праксу.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 0 0

Циљ предмета

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на студијама из области хидротехнике, водопривреде и заштите животне средине и упознавање са радом у одговарајућим стручним или научно-истраживачким институцијама.

Исход предмета

Стицање конкретног радног искуства у тимском и самосталном раду на пројектовању, извођењу и одржавању хидротехничких објеката и система и истраживачко-аналитичким пословима у области хидротехнике и водно-еколошког инжењерства.

Садржај предмета

Стручна пракса састоји се у упознавању студената са актуелним истраживањима хидротехничке инфраструктуре у одговарајућим научно-истраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, стручним радом на градилиштима високоградње и нискоградње, хидроенергетским системима, лабораторијама и пројектним бироима у области хидротехничке инфраструктуре. Пракса траје четири недеље.

Литература