Мастер рад

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник:
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 2
шифра: ГХА5ДП
ЕСПБ: 20
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Методе извођења наставе

Студент самостално припрема мастер рад уз консултације са ментором. Завршен рад студент предаје студентској служби, а потом приступа одбрани рада пред комисијом од три наставника коју одређује катедра.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 40 0 60

Циљ предмета

Циљ израде и одбране мастер рада је оспособљавање студента за самостално решавање актуелних инжењерских задатака на нивоу генералног или идејног пројекта, односно за самосталну обраду истраживачке теме која је од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Кроз израду дипломског рада студент треба да покаже знања из различитих области стечена током студија, као и да развије способност за сагледавање сложених проблема грађевинарства, аналитички приступ њиховом решавању и примену знања стечених током студија. Кроз научно-истраживачке теме студент се упознаје са методама научног рада, коришћењем литературе и принципима математичког моделирања природних и техничких система.

Исход предмета

Мастер рад који представља идејни пројекат конкретног хидротехничког објекта или инфраструктуре из области хидротехнике које се проучавају током студија, или мастер рад који представља обраду актуелне научно-истраживачке теме везане за хидротехнику и заштиту животне средине у области вода, а чији се резултати могу директно применити у пракси.

Садржај предмета

Master’s Thesis comprises overall analysis of a water resources system, accompanied by the calculations, technical descriptions, specifications and graphic appendices. Research-based Thesis includes a review of the relevant literature, theoretical considerations, laboratory or field investigations, calculations (performed by employing contemporary software), and reasonable conclusions and recommendations for practical applications of the research results.

Литература