Дипломски рад

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Сања Д Јоцковић
Никола Д Обрадовић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 8
шифра: ГКА4ЦП
ЕСПБ: 12
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Методе извођења наставе

Студент самостално припрема дипломски рад уз консултације са ментором. Завршен рад студент предаје студентској служби, а потом приступа одбрани рада пред комисијом од три наставника коју одређује катедра.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 0 0

Циљ предмета

Циљ израдеи одбране дипломског рада је оспособљавање студента за самостално решавање актуелних инжењерских задатака на нивоу генералног или идејног пројекта, односно за самосталну обраду истраживачке теме која је од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Кроз израду дипломског рада студент треба да покаже знања из различитих области стечена током студија, као и да развије способност за сагледавање сложених проблема грађевинарства, аналитички приступ њиховом решавању и примену знања стечених током студија. Кроз научно-истраживачке теме студент се упознаје са методама научног рада, коришћењем литературе и принципима математичког моделирања природних и техничких система.

Исход предмета

Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструкције конкретног објекта грађевинске струке, или научни рад у коме се користе претходна и стичу нова знања из области теорије конструкција и примењују на решавање конкретних инжењерских проблема.

Садржај предмета

Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструције конкретног објекта по садржини обухвата целокупну анализу конструкцијског система са одговарајућим прорачунима, док се графички обрађује низ детаља за извођење. Такође обухвата и потребне техничке описе и спецификације. Дипломски задатак који представља научни рад студента подразумева анализу задатог проблема применом готових софтверских решења или израдом сопствених програма и проверу валидности резултата на примерима из литературе.

Литература