SREN
22.10.2018.

Студенти: Излагање научних радова студентима мастер студија

У уторак 23.10. од 14-15 часова у сали 111 биће организована излагања наших младих истраживача за студенте мастер студија. У прилогу су дати абстракти радова који ће бити презентовани:

  • Роберт Љубичић: Умирујући базени негативних нагиба: примена машинског учења у процени карактеристика хидрауличког скока – Висока оперативна поузданост умирујућих азена при великом опсегу протока их је учинила најчешће коришћеним дисипаторима енергије код преливних брана. Међутим, неповољни гранични услови, а на првом месту недовољна дубина у низводном каналу, могу захтевати примену посебних хидротехничких решења за умирење хидрауличког скока који у оваквим базенима настаје. Једно потенцијално решење овог проблема представљају умирујући базени са негативним нагибом дна, који ангажују силу тежине воде за стабилизацију хидрауличког скока. Овакав тип умирујућих базена привукао је интересовање инжењера и истраживача у протеклој деценији као једноставан метод за снижавање потребне низводне дубине и скраћење самог базена. Данас постоји значајан број аналитичких и емпиријских метода за процену карактеристика оваквих хидрауличких скокова, али је њихова тачност разнолика а применљивост ограничена услед велике хидрауличке комплексности коју није могуће обухватити једноставним изразима. На основу лабораторијских мерења на моделу са степенастим брзотоком, предложена је и анализиран модел вишеслојних неуралних мрежа за предвиђање карактеристика скока на основу датог скупа улазних параметара. За предложену методу обављене су анализе тачности и осетљивости модела. Показано је да технике машинског учења могу дати значајно боље резултате од аналитичких и емпиријских метода, што омогућава једноставнију, бржу, али поуздану анализу оваквог типа хидротехничких конструкција у прелиминарним фазама пројектовања.
  • Огњен Говерадица: Анализа утицаја мерења потрошње воде за пиће – Циљ овог рада је да испита да ли и на који начин увођење мерења потрошње воде домаћинстава утиче на специфичну потрошњу воде становништва у домаћинствима. Анализа је спроведена на обимном фонду података о потрошњи воде за пиће у различитим деловима Енглеске. У раду су приказани резултати линеарне регресионе анализе података о потрошњи воде становништва у Енглеској у периоду 1999-2016 године, за шест водоводских компанија. Спроведене анализе су показале да са повећањем удела потрошача којима се мери потрошња долази до смањења специфичне потрошње воде. Просечно смањење специфичне потрошње воде у посматраном периоду, за све разматране компаније, износило је 20,2 L/ст.дан. Примена регресионе анализе била је изузетно успешна за податке о потрошњи Компанија 2, 5 и 6, док су мање добра слагања добијена за податке за Компанију 3. Изведени су закључци у погледу утицаја појединих фактора на промене специфичне потрошње воде у домаћинствима.
  • Марија Миловановић: Анализа ублажавања поплавних таласа у акумулацији Мохарач – Циљ овог рада је да се провери да ли брана Мохарач и њен бочни прелив имају капацитет да приме поплавни талас који је добијен обрадом ажурираних података о рачунским кишама и сливу. Треба имати у виду да је дошло до повећања меродавних падавина, и самим тим до повећања улазних протока у акумулацију. У раду је приказана методологија добијања улазних података за прорачун трансформације поплавног таласа, као и рад програма HEC_HMS који је коришћен за прорачун. На крају, приказани су резултати добијени коришћењем овог софтверског пакета и форми рачунских хидрограма. Максимум улазног хидрограма добијен је за кише трајања 1h, док је максимум запремине, нивоа воде у акумулацији и излазног хидрограма добијен за кише трајања 2h. Закључено је да бочни прелив, сабирни канал и прелазна деоница имају капацитет да пропусте меродавне велике воде, под условом да се формира нормална дубина на изласку из прелазне деонице. Препорука је да се ови резултати провере детаљнијим хидрауличким прорачунима.
  • Тамара Судар: Управљање акумулацијама Врба и Клиње у периоду наиласка великих вода – Рудници са отвореним коповима и термоелектране су енергетски системи државног нивоа значајности. Такви системи захтијевају висок степен заштите од великих вода, због несагледивих директних и индиректних штета које плављење таквих система може да узрокује. Њихова заштита остварује се комбинацијом активних и пасивних мјера заштите од поплава, уз обезбјеђивање одговарајућег хидролошког мониторинга. У чланку се разматра каскада од двије акумулације ”Врба” и ”Клиње” које чине окосницу водопривредног система ријеке Мушнице (Источна Херцеговина, БиХ). Основна намјена ових акумулација је снабдијевање технолошком водом ТЕ Гацко, заштита низводних подручја (прије свега површинских копова и објеката РиТЕ Гацко) од великих вода, као и побољшање режима малих вода. У раду је анализирана могућност повећања ефективности водопривредног система у периодима наиласка великих вода. Формиран је математички модел за трансформацију поплавних таласа, којим је анализиран спрегнути рад двије акумулације и испитани су ефекти претпражњења акумулација за разне прорачунске случајеве (полазне коте у акумулацијама и велике воде разних вјероватноћа појаве). На основу спроведених анализа одређена су правила управљања акумулацијама у периоду наиласка великих вода. Правила управљања дефинисана су у виду радних дијаграма пожељних нивоа воде у акумулацијама у појединим временским пресјецима. Показало се да и акумулације које контролишу мањи дио слива, уз правилно управљање могу имати значајну улогу у активној одбрани од поплава низводних подручја.

Истакнуте вести

Предавање: професор Yaron Toledo, Универзитет у Тел Авиву (10.10.2019.)

Поштоване колегинице и колеге, Са посебним задовољством вас обавештавамо да ће Грађевински факултет у Београду посетити професор Yaron Toledo са…


Летња школа хидрометрије у Баји (23.09.2019.)

Факултет за хидротехнику из Баје (Мађарска) организује летњу школу хидрометрије од 10-15 октобра 2019. године. Заинтересовани студенти се могу пријавити…


Процедура за пријаву и одбрану завршних радова (дипломски и мастер) (11.09.2019.)

У наставку текста се може видети процедура за пријаву и одбрану дипломских и мастер радова. Процедура за пријаву/одбрану завршних радова…Октобар 2019
ПУСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
< Сеп Нов >