SREN

Пројекат технолошког развоја ТР37010

Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре

Руководилац пројекта: проф. др Душан Продановић :: Пошаљи E-mail


Опис пројекта

Приступ проблему одвођења кишних вода у урбаним срединама је значајно промењен последњих година. Методологија која се заснива на брзом прикупљању кишних вода и њиховој евакуацији уз занемаривање проблема квалитета отицаја постепено се напушта. Нови приступ подразумева контролу отицаја на извору његовог настанка уз коришћење већег броја мањих система за ублажење максималног отицаја и уз истовремену поправку квалитета воде. Такви системи се постављају узводно (користе се паркинзи, велики кровови, деонице саобраћајница) и могу бити пасивни, без интеракције са средином (имају само ретензиону функцију), или активни (нпр. инфилтрациони са вегетацијом која поспешује поправку квалитета). У Србији је још увек присутан класичан приступ одвођењу кишних вода. Комбинација такве праксе са Европском директивом о водама води ка предимензионисаним и нерационалним постројењима за третман отпадних вода. Главни разлози непримењивања савремених принципа одвођења кишних вода у урбаним срединама у Србији су непостојање домаће праксе у примени таквих искустава, лоше искуство са преузимањем појединих решења из стране праксе као и непостојање домаћих норми у овој области.

Циљ пројекта

Пројекат се бави развојем и применом различитих метода за одвођење и пречишћавање кишних вода у градским условима и на саобраћајницама. Основни циљ је израда препорука и предлога прописа, прилагођених локалним условима и потребама, којима би се савремени системи за контролу количина и квалитета кишног отицаја увели у стандардну праксу.


>> Текст пријаве пројекта (јул 2010)

>> Project proposal (July 2010)

>> Списак тражене опреме за потребе пројекта

Учесници:

Министарство просвете и науке Републике Србије

Партиципанти: