SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Предмет пружа савремена сазнања из области одрживе заштите од великих вода и разним инвестиционим и неинвестиционим мерама управљања поплавама. Упознаје полазнике курса са хидролошким и хидрауличким методама анализе настанка и просторања поплава, као и са савременим приступом картирања плавних подручја, штета и ризика. У оквиру предмета је предвиђено и стицање искуства у коришћењу савремених софтверских алата за моделирање природних процеса везаних за појаву великих вода, као и за предузимања одређених мера заштите од штетног дејства поплава по становништво, материјална добра и животну средину.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД2ЗП

Врста курса: изборни

Семестар: 3

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити: Механика флуида - напредни курс, Нумеричке методе у хидротехници - напредни курс

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Дејана Ђорђевић

Консултације

Дејана Ђорђевић:
чет 12-13

Програм курса

Предавања: УВОД. Перспективе заштите од великих вода на глобалном и европском нивоу. Типологија поплава. Фактори који утичу на поплаве.

ХИДРОЛОГИЈА ПОПЛАВА. Подаци на нивоу слива и реке. Ризик од појаве великих вода.

ХИДРОДИНАМИКА ПОПЛАВА. Математички модели линијског и раванског неустаљеног течења у кориту за велику воду. Моделирање утицаја вегетације. Модел простирања поплавног таласа у урбаним срединама. Нумеричко моделирање поплава. Размена и стандардизација података заснована на GIS-у. Софверски алати.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА. Методе оцене ризика. Картирање штета и ризика.

МЕТОДЕ ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА И УПРАВЉАЊА ПОПЛАВАМА. Конвенционалне инвестиционе мере - објекти и схеме управљања поплавама. Еколошки аскпекти поплава. Неинвестиционе мере заштите од великих вода. Одрживост система заштите од великих вода. Савремени интегрални приступ у сфери планирања, политике осигурања и односа са јавношћу.

Литература

1. Advances in Urban Flood Management, ed. Ashley et al., Taylor & Francis, London, 2007.

2. Apel, et al., Flood Risk Assessment and Associated Uncertainty, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2004.

3. Cunge, Holly, Verwey, Practical Aspects of Computational Hydraulics, Pitman, 1980.

4. Bedient, Huber, Hydrology and Floodplain Analysis, Addison-Wesley, 1988.

5. Guidelines on Sustainable flood prevention - Best practices on Flood Prevention, Protection and Mitigation, UN/ECE, 2002.

6. Engineering and Design Risk Based Analysis for Flood Damage Reduction Studies, USACOE, EM 1110-2-1619, 1996..

7. Burrough, McDonnell, Principi Geografskih Informacionih Sistema (prevod), Gradjevinski fakultet, Beograd, 2006..

8. U.S.Army Corps of Engineers, HEC-RAS - River Analysis System, 2002.

9. Jarvela, J., (2002), Determination of flow resistance of vegetated channel banks and floodplains, Proc. 1st Int. Conference on Fluvial Hydraulics – River Flow 2004, Louvai-la-Neuve, 1.

10. Sellin, R.H.J., Beesten, D.P. van, (2002), Berm vegetation and its effect on flow resistance in a two-stage river chanel.

Испит

Остало