SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са градским хидролошким циклусом и ефектима које кишне воде својим деловањем узрокују у градовима. Схватање значаја заштите од кишних и површинских вода у насељима и основних принципа израде концепције заштите и управљања градским водама. Овладавање методама прорачуна отицаја и димензионисања елемената система за прихватање, одвођење и контролу квантитета и квалитета кишних вода.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4УХ

Врста курса: изборни

Семестар: 8

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић
в. проф. др Ненад Јаћимовић
в. проф. др Милош Станић
доц. др Александар Ђукић

Асистенти:др Жељко Василић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11
Милош Станић:
Жељко Василић:
сре 11-12
Александар Ђукић:

Програм курса

Предавања: Увод – предмет и значај области. Хидролошки циклус у урбаним срединама и промене природног водног биланса и режима течења. Принципи одводњавања урбаних површина, саобраћајница и аутопутева, станичних платоа и аеродрома и интеракција система за одвођење кишних вода са другим инфраструктурним системима и градским водотоцима. Мерења метеоролошких и хидролошких величина у градовима, анализа краткотрајних јаких киша. Прорачун отицаја, хидролошки модели, рационална метода. Хидраулика објеката у систему за прихватање и одвођење кишних вода. Рачунске кише и протицаји за пројектовање објеката и система. Елементи биланса подземних вода и њихова заштита.Аспекти пречишћавања кишног отицаја са саобраћајница и објеката. Објекти и системи за водоснабдевање, каналисање, пречишћавање, заштиту од поплава и рециклирање вода у градовима. Елементи студија, планова, пројеката и планова управљања водним ресурсима на сливном подручју. Примери реализованих система и пројеката система за заштиту од кишних и површинских вода у насељима из праксе.

Вежбе: Елаборат састављен од 8 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Хајдин, Г., (2002) Основе хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

2. Јовановић, С., (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

3. Хајдин, Г., Вукмировић, В., Батинић, Б., (1998) Задаци из хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

4. Вукмировић, В. и Павловић Д., (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

5. Деспотовић, Ј., (2009) Каналисање кишних вода, Грађевински факултет, Београд.

Испит

Остало