SREN

Управљање чврстим отпадом – напредни курс

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са специфичностима ове области и оспособи их да самостално уз помоћ информатичких алата решавају проблеме везане ѕа управљање чврстим отпадом уз минималне поремећаје природне и изграђене средине.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1ЧО

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Зорана Науновић

Консултације

Зорана Науновић:

Програм курса

Предавања: Синтеза постојећих знања о депонијама чврстог отпада, са фокусом на решавање проблема депонијског гаса, управљања процедним водама и примене еколошки безбедне оперативне процедуре. Основе декомпозиције чврстог отпада. Избор локације, пројектовање депонија, систем рада депоније. Анализа друштвених, економских и техничких фактора важних за изградњу и експолатацију депонија. Уводна разматрања, стање у свету и код нас. Карактеризација отпада, продукција. Прикупљање отпада, методе организације и процене количина Рециклажа отпада. Термички третман отпада уз производњу енергије. Биолошки третман отпада. Отпад у океанима. Грађевиснки отпад.

Оптимално пројектовање транспорта, раздвајања и одлагање отпада на санитарне депоније. Избор и припрема локације. Основе пројектовања депонија, геотехнички аспекти, дренажа, третман процедних вода, системи за заштиту подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта. Методологије затварања и рекултивације санитарних депонија. Индустријске депоније (пепелишта) и јаловишта.

Литература

1. W. A. Worrell, P. A. Vesilind, Solid Waste Engineering, Cengage Learning, 2012.

2. Т. H. Christensen, Solid Waste Technology and Management, Wiley, 2011.

3. G. Tchnobanoglous, F. Keith, Handbook of Solid Waste Management, MC-Graw Hill, 2002..

Испит

Остало