SREN

Управљање чврстим отпадом

Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:

13.02.2019.

Promena mesta održavanja ispita – Februar 2019.

Ispit će se u februarskom roku umesto u sali 317 održati u Institutu za HVE, u terminu od 09:00h.

Ispit će se u februarskom roku umesto u sali 317 održati u Institutu za HVE, u terminu od 09:00h.


Циљ предмета

Циљ предмета Упознавање студената са проблемима комуналног чврстог отпада, индустријског и опасног отпада, његовог безбедног одлагања,. Тежиште је на проблемима заштите животне средине, утицају депонија на квалитет воде, ваздуха и земљишта.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4УО

Врста курса: изборни

Семестар: 7

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Зорана Науновић

Асистенти:Роберт Љубичић

Консултације

Зорана Науновић:
Роберт Љубичић:
пет 14-16

Програм курса

Предавања: Уводна разматрања, стање у свету и код нас. Карактеризација отпада, продукција. Прикупљање отпада, методе организације и процене количина Рециклажа отпада. Термички третман отпада уз производњу енергије. Биолошки третман отпада. Отпад у океанима. Грађевиснки отпад. Оптимално пројектовање транспорта, раздвајања и одлагање отпада на санитарне депоније. Избор и припрема локације. Основе пројектовања депонија, геотехнички аспекти, дренажа, третман процедних вода, системи за заштиту подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта. Методологије затварања и рекултивације санитарних депонија. Индустријске депоније (пепелишта) и јаловишта.

Вежбе: Рачунске вежбе и колоквијуми

Литература

1. W. A. Worrell, P. A. Vesilind, Solid Waste Engineering, Cengage Learning, 2012.

2. Т. H. Christensen, Solid Waste Technology and Management, Wiley, 2011.

3. G. Tchnobanoglous, F. Keith, Handbook of Solid Waste Management, MC-Graw Hill, 2002.

Испит

Остало