SREN

Управљање хидротехничким објектима

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање знања за дефинисање управљачких задатака, постављање критеријума и ограничења, као и израду математичких модела за оптимално управљање хидротехничким објектима и системима.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1УХ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Тина Дашић

Консултације

Тина Дашић:

Програм курса

Предавања: Процес управљања као кибернетска категорија. Декомпозиција и агрегација објеката и система. Формулисање циљних структура за решавање управљачких задатака. Дефинисање критеријума и њихова систематизација. Дефинисање скупова ограничења. Оптимизациони и симулациони модели за решавање управљачких задатака. Линеарни и нелинеарни задаци. Оптимизација у процесу управљања сложеним системима. Ефективност и стабилност решења. Савремене методе за подршку управљању.

Литература

1. Ђорђевић Б., Водопривредни системи, Научна књига, Београд, 1990.

2. Oприцовић С., Оптимизација система, Грађевински факултет и Наука, Београд, 1992.

3. Djordjevic B., Cybernetics in Water Resources Management, WRP, 1993.

4. ReVelle C., Optimizing reservoir resources, John Wiley& Sons, NewYork, 1999.

5. Goodman A., Principles of Water Resources Planning, Prentice Hall, 1984.

6. Linsley R., J. Franyini, Water Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, 1979.

7. Guggino E., G. Rossi, D. Hendricks, Operation of Complex Water Systems, Martinus Nijhoff Publishers, 1983..

Испит

Остало