SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање принципа уређења водотока и овладавање методама пројектовања регулационих радова и регулационих грађевина.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4РР

Врста курса: обавезан

Семестар: 8

Фонд часова: 3+3

ЕСПБ: 7

Условни испити: Хидрологија, Хидраулика 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Дејана Ђорђевић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Дејана Ђорђевић:
чет 12-13
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Увод у речну геоморфологију . Елементи теорије граничног слоја. Отпори трења у природним водотоци-ма.Методе прорачуна неустаљеног и устаљеног течења у природним водотоцима.Секундарна струја-ња. Порекло и физичка својства речног наноса. Услови покретања речног наноса. Транспортни капаци-тет водотока за вучени нанос. Мерење вученог наноса.Речни ток као двофазни флуид. Суспендовани нанос. Распоред концентрације.Транспортни капацитет водотока за суспендовани и укупни нанос. Ме-рење суспендованог наноса.Општа и локална деформација речног корита.Речна морфологија.Физички модели. Радови на уређену водотока: мотиви, подлоге, регулациони елементи, трасирање регулисаног корита. Регулационе грађевине: типови, положај, конструктивни елементи, начин извођења. Пасивна и активна одбрана од поплава.Савремени трендови уређења водотока.Пројектна документација.

Вежбе: Израда пројекта регулације речне деонице.

Литература

1. М. Јовановић, „Регулација река“, Грађевински факултет – Београд, 2002, 2008.

2. М. Јовановић, Материјал са предавања у електронском облику.

3. М. Јовановић, Д. Ђорђевић, Н. Росић, Упутство за израду елабората са решеним примерима.

4. Д. Ђорђевић, Упутства за коришћење софтвера HEC-RAS.

Испит

Остало