SREN

Експлоатација и заштита подземних вода

Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Упознавање са основним законитостима кретања подземних вода и транспорта загаћујућих материја у подземљу. Упознавање са основним приниципима пројектовања и извођења овјеката за експлоатацију подземних вода, процедурама и објектима за мониторинг квалитета подземних вода. Упознавање са методама за ревитализацију квалитета подземних вода.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1ПВ

Врста курса: обавезан

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Ненад Јаћимовић

Асистенти:доц. др Ања Ранђеловић

Консултације

Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11
Ања Ранђеловић:

Програм курса

Предавања: Увод. Основне карактеристике порозне средине. Основне законитости појаве и кретања подземних вода. Основни механизми распростирања загађења у подземљу. Експерименталне методе за утврђивање хидрогеолошких параметара порозне средине. Хидраулика бунара. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумерички модели: поделе, намене, примена. Примери из праксе.

Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Bear, J., (1978), Hydraulics of groundwater, McGrow-Hill, New York.

2. Freeze, R.A. and Cherry, J.A., (1979), Groundwater, Prentice Hall, New Jersey.

3. Ivetić, M., (2001), Strujanje vode u poroznim sredinama – Beleške, Građevniski fakultet Beograd.

Испит

Остало