SREN

Пловни путеви и пристаништа

Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:

04.06.2018.

Писмени део испита из Пловних путева и пристаништа у јунском року

Писмени део испита из Пловних путева и пристаништа ће се одржати у уторак 5.6.2018. године у амфитеатру 225 са почетком у 9:00 часова.

Писмени део испита из Пловних путева и пристаништа ће се одржати у уторак 5.6.2018. године у амфитеатру 225 са почетком у 9:00 часова.


Циљ предмета

Упознавање са пловном инфраструктуром. Овладавање принципима уређења река за потребе пло-видбе и пројектовања пловних канала. Стицање знања из области хидраулике објеката пловне инфра-структуре и хидротехничкогпројектовања пристаништа на унутрашњим пловним путевима. Упознавање са методама оптимизације капацитета пристаништа заснованим на оцени вероватноће стања система.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1ПП

Врста курса: обавезан

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Регулација река

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Дејана Ђорђевић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Дејана Ђорђевић:
чет 12-13
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Карактеристике саобраћаја на унутрашњим пловним путевима. Класификација пловних путева. Димен-зионисање и трасирање пловних канала. Отпор брода. Оптималне димензије пловног канала. Бродске преводнице. Подела. Димензионисање коморе. Хидрауличики системи пуњења/пражњења. Хидраулика преводница са чеоним и подеоним системима пуњења/пражњења. Конструктивне карактеристике преводница. Хидромеханичка опрема преводница. Пропусна моћ бродске преводнице. Карактeристике природних водотока са становишта пловидбе. Уређење река за потребе пловидбе (рекгулационе грађевине, каналисање, измена режима). Одржавање и обележавање унутрашњих пловних путева. Пристаништа на унутрашњим пловним путевима. Димензионисање акваторије и територије пристаништа. Одређивање дужине оперативне обале. Одређивање пристанишних капацитета применом метода масовног опслуживања и критеријума поузданости рада система.

Вежбе: Рачунске вежбе и димензионисање пловног канала, бродске преводнице и сидришта.

Литература

1. Д. Мушкатировић, „Унутрашњи пловни путеви и пристаништа“, Саобраћајни факултет- Београд, 1993.

2. М.Јовановић, Предавања у електронском облику.

3. М.Јовановић, Д. Коматина, Д. Ђорђевић, Упутство за израду елабората са решеним примерима.

Испит

Остало