SREN

Пројектовање и изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са припремним радовима за планирање, пројектовање и свим фазама изградње објеката хидротехничке инфраструктуре.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4ПИ

Врста курса: изборни

Семестар: 7

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Александар Ђукић

Консултације

Александар Ђукић:

Програм курса

Предавања: Претходни радови: планови, подлоге, процедура пројектовања. Припремни радови: заштита градилишта, суседних објеката и културног наслеђа од површинских и подземних вода. Извођење радова: специфични радови на изградњи хидротехничке инфраструктуре. Технички пријем објеката. Употребна дозвола и дозволе од других надлежних органа. Пројекат изведеног објекта. Експлоатација објекта и планирање одржавања.

Вежбе: Елаборат састављен од рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Хајдин Г., Основе хидротехнике, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.

2. Деспотовић Ј., Каналисање кишних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2008.

3. Група аутора, Техничар - Грађевински приручник 6, Грађевинска књига, Београд, 1989.

4. Д.Љубисављевић, З.Ратарац, З.Ћетковић-Лончар, Правни аспекти комуналне хидротехнике, Грађевински факултет Београд, „Наука“, Београд, 1997.

Испит

Остало