SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са методама за оптимизацију и одлучивање. Примена се илуструје примерима решавања задатака оптимизације система у грађевинарству и геодезији. Припрема студената за решавање задатака оптимизације реалног система или процеса у инжењерским проблемима.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1МО

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Тина Дашић
в. проф. др Милош Станић

Консултације

Тина Дашић:
Милош Станић:

Програм курса

Предавања: Увод. О предмету. Основни појмови. Увод у оптимизацију. Преглед метода оптимизације. Методе оптимизације у дискретном простору. Увод у теорију графова. Методе за претраживање графа. Минимално разапињуће стабло, проналажење најкраћег пута, одређивање максималног Методе оптимизације у континуалном простору. Линеарно и нелинеарно програмирање. Вишекритеријумска оптимизација. Преглед метода за вишекритеријмску оптимизацију. Компромисно решење. Примери примене метода за вишекритеријумску оптимизацију. Методе глобалне оптимизације. Генетски алгоритми. Формулација задатака за семинарске радове (примери слушалаца).

Литература

1. Скрипте, припремљене у форми детаљних презентација које прате предавања и вежбе.

2. S. Rao, Engineering Optimization Theory and Practice, Wiley, 2009.

3. Xin-SheYang, Engineering Optimization - An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley 2010.

4. Оприцовић Серафим, Вишекритеријумска оптимизација система у грађевинарству, Грађевински факултет, 1998..

Испит

Остало