SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са савременим методама одрживе заштите од поплава, као и са инвестиционим и неинвестиционим мерама управљања поплавама. Стицање сазнања у области процене штета и ризика од поплава. Овладавање софтверским алатима за моделирање природних процеса везаних за појаву великих вода и картирање ризика од полава.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1ОП

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Регулација река

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Дејана Ђорђевић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Дејана Ђорђевић:
чет 12-13
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Европска и наша искуства у области одбране од поплава. Типологија поплава и фактори који утичу на појаву великих вода. Хидролошке подлоге на нивоу слива и водотока. Ризик од појаве великих вода. Нумеричко моделирање простирања поплавних таласа. Коришћење хидрауличких софтверских алата (HEC-RAS, GeoRAS) и GIS алата (ArcView / ArcGIS). Методе за процену штета од поплава. Картирање штета и ризика од поплава. Инвестиционе активне и пасивне мере заштите – објекти и схеме управљања поплавама. Оптимизација у пројектовању насипа. Неинвестиционе мере заштите – интегрални приступ у сфери планирања, заштите/ревитализације објеката, заштите животне средине, обавештавања и едукације становништва.

Вежбе: Две рачунске вежбе(рачунски центар) и семинарски рад.

Литература

1. М. Јовановић, „Регулација река“, Грађевински факултет – Београд, 2002, 2008.

2. М. Јовановић, Материјал са предавања у електронском облику.

3. М. Јовановић и др., чланци на тему заштите од поплава објављени у часопису „Водопривреда“.

4. Група аутора, „Заштита од поплава у Србији“, Институт за водопривреду „Ј.Черни“, 1998.

5. Ashley et al. (editor), Advances in Urban Flood Management, Taylor & Francis, London, 2007.

6. Guidelines on Sustainable flood prevention, Best practices on Flood Prevention, Protection and Mitigation, UN/ECE, 2002.

Испит

Остало