SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима система за наводњавање. Упознавање са методама прорачуна елемената система за наводњавање.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4НВ

Врста курса: обавезан

Семестар: 7

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 4

Условни испити: Хидраулика 1, Инжењерска хидрологија

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Милош Станић

Асистенти:др Жељко Василић

Консултације

Милош Станић:
Жељко Василић:
сре 11-12

Програм курса

Предавања: Типови система за наводњавање. Елементи вертикалног водног биланса. Методе за прорачун евапотранспирације и вертикалне инфилтрације. Режим наводњавања, дефинисање појмова: хидромодул система, норма заливања, турнус и методе прорачуна. Модели дистрибуције воде у системима за наводњавање (ротациона и слободна дистрибуција воде) и критеријуми за димензионисање система. Метода заливања кишењем. Основни елементи система, критеријуми за избор прскача, хидраулички прорачун и димензионисање делова система за наводњавање кишењем. Метода заливања капањем. Основни елементи система, критеријуми за избор капљача, хидраулички прорачун и димензионисање система за наводњавање капањем. Критеријуми за димензионисање и хидраулички прорачун дистрибутивне мреже под притиском. Цеви, објекти и арматура у мрежама под притиском. Избор броја и типа пумпи и димензионисање црпне станице високог притиска. Економска анализа оправданоси изградње система.

Вежбе: У оквиру вежбања студенти раде идејно решење система за наводњавање. Анализа потребних количина воде и расположивости водног ресурса. Прорачун вертикалне инфилтрације земљишта. Избор типа прскача или капљача, хидраулички прорачун и димензионисање елемената система за испоруку воде на поршину терена. Решавање диспозиције система. Хидраулички прорачун и димензионисање дистрибутивне мреже. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два колоквијума.

Литература

1. Димитрије Авакумовић, Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Димитрије Авакумовић, Хидротехничке мелиорације - одводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.

3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић, Хидротехничке мелиорације - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.

Испит

Остало