SREN

Израда и одбрана мастер рада

Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Циљ израде и одбране дипломског рада је оспособљавање студента за самостално решавање актуелних инжењерских задатака на нивоу генералног или идејног пројекта, односно за самосталну обраду истраживачке теме која је од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Кроз израду дипломског рада студент треба да покаже знања из различитих области стечена током студија, као и да развије способност за сагледавање сложених проблема грађевинарства, аналитички приступ њиховом решавању и примену знања стечених током студија. Кроз научно-истраживачке теме студент се упознаје са методама научног рада.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1ГГДП

Врста курса: обавезан

Семестар: 2

Фонд часова: 0+0+0

ЕСПБ: 20

Условни испити: положени сви испити из 1. семестра мастер студија

Процедура пријаве и одбране рада

  1. Након разговора са предметним професором, студент одлази у Студентску службу и подноси захтев за одобрење теме,
  2. Захтев стиже до Секретара Катедре који ће га уврстити у дневни ред следеће седнице,
  3. Ментор је дужан да Секретару достави тему задатка која ће бити разматрана на седници,
  4. Након одобрења на седници Секретар Студентској служби враћа одобрен захтев са потписаном темом задатка,
  5. Када студент заврши рад, пре коричења је дужан да у Студентској служби преузме један потписан примерак одобрене теме, ископира га у потребан број примерака, и да га укоричи у текст свог рада,
  6. Примерак са оригиналним текстом се подноси Студентској служби на оверу приликом заказивања јавне одбране (у случају Мастер рада, потребно је да пре овог корака достави рад на увид код Секретара заједно са CD-ом на коме се налази PDF фajл рада),
  7. Том приликом кандидат добија 3 папира – Записник са јавне одбране, Извештај комисије и списак испита са просечном оценом у току студирања,
  8. Комисија је дужна да по завршеној одбрани рада попуни Записинк и Извештај и да ископира Записник,
  9. Оригинал Записника се предаје Студентској служби након одбране а фотокопија Записника, оригинал Извештаја и списак испита се достављају секретару.

Документа

Правилник о изради мастер рада