SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање судената са основама физичких, хемијских и биолошких процеса унутар природних и вештачких водних тела. Упознавање са методама нумеричког моделирања ових процеса. Упознавање са антрополошким утицајима на физичко-хемијске и биолошке процесе у водним телима. Упознавање са методама за побољшање квалитета воде у језерима.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4ИЛ

Врста курса: изборни

Семестар: 7

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Хидрологија, Хидраулика 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Ненад Јаћимовић

Консултације

Ненад Јаћимовић:
уто 13-15, сре 10-11

Програм курса

Предавања: Увод – порекло и класификација водних тела. Физичко – хемијске и биолошке карактеристике водних тела (квалитет воде и седимента). Дефинисање појмова динамика реакције и хемијски реактори. Утицај хидродинамике на просторну расподелу и концентрације параметара квалитета воде. Математичко моделирање биланса кисеоника, нутријената и токсиканата. Анализа фитопланктона, зоопланктона и макрофита. Веза метероролошких чинилаца (ветар, инсолација, температура...) са параметрима хидродинамике и квалитета воде. Изчавање утицаја сезонских температурних варијација на појаву термалне стратификације у језерима. Антропогене активности и њихов утицај на квалитет воде, језерски екосистем и динамику процеса

Вежбе: Израда рачунских вежби.

Литература

1. Hutter, K. (editor), (1984), Hydrodynamics of lakes, Springer-Verlag, New York.

2. Henderson-Sellers, (1984), Engineering Limnology, Pitman Adv. Pub. Program.

Испит

Остало