SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима и карактеристикама ХЕ и њиховом улогом у ЕЕС. Упознавање са типовима турбина, склоповима агрегата и њиховим карактеристикама. Разматрање основних елемената захватних грађевина, деривација и машинских зграда. Разматрање улоге у ЕЕС, типова и објеката реверзибилних хидроелектрана.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: М1Х1КВ

Врста курса: обавезан

Семестар: 8

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 6

Условни испити: Хидраулика 1, Инжењерска хидрологија

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Тина Дашић

Асистенти:доц. др Никола Росић

Консултације

Тина Дашић:
Никола Росић:
уто 10-12

Програм курса

Предавања: Водне снаге у оквиру комплексне енергетике. Физичке основе искоришћења водних снага. Типови ХЕ и класификација диспозиционих решења. Вредновање и оптимално димензионисање ХЕ. Подела турбина. Типови турбина. Доводни и одводни елементи турбинског блока (спирала, дифузор). Хидрогенератори. Избор типа и параметара агрегата. Систем затварача: површински и дубински затварачи, затварачи улазних грађевина, водостанске затварачнице, предтурбинске затварачнице, дифузорски затварачи. Захватне грађевине. Каналске деривације. Деривациони тунели. Цевоводи. Нестационарни феномени у деривацијама. Специјални објекти у хидроенергетским постројењима (таложнице, објекти за рибе).Машинске зграде (МЗ) - диспозициона и конструкцијска решења. Основни садржаји МЗ. Реверзибилне хидроелектране.

Вежбе: У оквиру вежбања студенти раде идејно решење акумулационо-деривационе хидроелектране. Пре диспозиционог решавања самог хидроенергетског објекта потребно је извршити хидролошку анализу и могућу испоруку воде из акумулације. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два рачунска колоквијума.

Литература

1. Бранислав Ђорђевић, Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Бранислав Ђорђевић, Коришћење водних снага - Објекти хидроелектрана, Грађевински факултет, Београд, 1984.

3. Тина Дашић, Бранислав Ђорђевић, Хидроенергетика кроз решавање конкретних проблема, Грађевински факултет, Београд, 2008.

Испит

Остало