SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Циљ предмета је савладавање основних хемијских принципа који се примењују за карактеризацију и контролу квалитета воде.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3КВ

Врста курса: обавезан

Семестар: 5

Фонд часова: 2+3

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Владана Рајаковић-Огњановић

Консултације

Владана Рајаковић-Огњановић:
уто 10-12, сре 10-12

Програм курса

Предавања: Увод. Вода-основни појмови, физичко-хемијска својства воде, вода као део животне средине; Систем вода-ваздух-земљиште. Изражавање концентрације. Хемијска равнотежа. Кисело-базни системи. Израчунавање pH. Степен дисоцијације, пуфери-пуферски системи, карбонатни систем, киселост и алкалност . Хетерогене равнотеже. Растварање и таложење чврстих материја, производ растворљивости; Растварање гасова, Хенријев закон.Оксидо-редукциони системи, Потенцијал и Нернстова једначина Оксидо-редукционеједначине. Органске материје у водама. Увод у органску хемију и номенклатура. Најважнији органски загађивачи. Бактериолошки показатељи квалитета воде. Термодинамика хемијских процеса. Кинетика, брзина и ред реакције. Квалитет воде и законска регулатива

Вежбе: Одређивање боје и мутноће воде Одређивање pH фактора и електричне проводљивости Одређивање базности и алкалности и киселости и ацидитета Одређивање тврдоће воде Одређивање концентрације хлорид- и гвожђе2+-јона у води Одређивање концентрације сулфат-јона и азотних једињења (амонијака) Рачунска провера тачности резултата хемијске анализе воде Анализа колоидних раствора и коагулација Одређивање органских материја у води (потрошња калијум-перманганата) Одређивање активног хлора (резидуалног хлора) у води

Литература

1. Милојевић, М., Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

2. Видић Р., Хемија воде, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2005.

Испит

Остало