SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката постројења за пречишћавање отпадних вода насеља.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1КХ

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Бранислава Лекић
доц. др Бранислав Бабић
доц. др Александар Ђукић

Консултације

Бранислава Лекић:
Бранислав Бабић:
Александар Ђукић:

Програм курса

Предавања: Значај физичких, хемијских и биолошких особина отпадних вода са гледишта утицаја на природне водопријемнике. Административне и техничке мере заштите вода од загађења.Преглед поступака за пречишћавање градских отпадних вода и за обраду муља.Постројење за пречишћавање отпадних вода: функционално и хидрауличко димензионисање објеката, третман и одлагање муља, пратећи објекти потројења и уређаји, диспозиција постројења. Хидраулички прорачуни постројења и хидраулички профил. Математичко моделирање процеса у природним пријемницима отпадних вода и моделирање процеса пречишћавања.Мерења, регулација и управљање градским постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Вежбе: Израда елабората – пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода једног насеља.

Литература

1. Милојевић, М., Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитет у Београду, 2003.

2. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

3. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б., Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.

Испит

Остало