SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката канализационих система.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х4КХ

Врста курса: обавезан

Семестар: 7

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Комунална хидротехника 1

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Бранислава Лекић
доц. др Бранислав Бабић
доц. др Александар Ђукић

Асистенти:Огњен Говедарица

Консултације

Бранислава Лекић:
Бранислав Бабић:
Александар Ђукић:
Огњен Говедарица:

Програм курса

Предавања: Каналисање насеља као водопривредна грана. Системи каналисања. Избор систама и природног одводника.Порекло и количине отпадних вода. Кућна канализација. Одвођење вода са улице. Место канала у попречном пресеку улице.Типови попречних пресека канала и њихова примена. Објекти у канализационој мрежи. Хидраулички прорачун објеката.Хидрауличко-хидролошки прорачуни канализационе мреже и објеката и математички моделитечења у канализационој мрежи. Приказивање канализационих система у пројектима. Материјал за грађење канализационе мреже и објеката, примена и избор. Извођење, пуштање у погон и одржавање објеката канализације.Мерења, регулација и управљање системима.

Вежбе: Израда елабората – пројекта целокупног система за одвођење употребљених и атмосферских вода једног насеља.

Литература

1. Милојевић, М., Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитет у Београду, 2003.

2. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

3. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б., Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.

Испит

Остало