SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:


Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката водоводних система. Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката постројења за припрему воде за пиће.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3КХ

Врста курса: обавезан

Семестар: 6

Фонд часова: 3+3

ЕСПБ: 7

Условни испити: Хидраулика 1, Квалитет вода

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Бранислава Лекић
доц. др Бранислав Бабић
доц. др Александар Ђукић

Асистенти:Огњен Говедарица

Консултације

Бранислава Лекић:
Бранислав Бабић:
Александар Ђукић:
Огњен Говедарица:

Програм курса

Предавања: Снабдевање водом као водопривредна грана. Потрошња воде. Типови водоводне мреже и система за снабдевања водом. Водоводне инсталације у зградама. Црпке и њихово коришћење у водоводима за захватање из изворишта и за потискивање у мрежу. Црпне станице.Станице за смањење притиска. Резервоари: улога, димензионисање, опрема. Хидраулички и економски прорачун водоводне мреже једног насеља и регионалног водовода. Математички модели водоводних система. Избор изворишта воде. Захватање и коришћење метеорске воде, површинске воде и подземне воде. Конструкције захватних грађевина. Заштита изворишта воде за пиће. Приказивање водоводног система у пројектима. Материјал за грађење водоводне мреже, примена и избор. Извођење, пуштање у погон и одржавање објеката водовода. Квалитет воде за пиће – санитарни, естетски и технички аспект. Избор поступка припреме воде за пиће. Захватање узорака за анализу. Преглед појединачних поступака за припрему воде за пиће. Постројње заприпрему воде за пиће: објекти постројења, функционално и хидрауличко димензионисање објеката, отпадне воде са постројења, пратећи објекти и уређаји постројења, диспозиција постројења, хидраулички прорачуни и хидруалички профил. Мерења, регулација и управљање водоводним системима. Снабдевање водом у ванредним условима.

Вежбе: Израда елабората – пројекта целокупног система за снабдевање водом једог насеља: извориште воде, припрема воде за пиће, дистрибутивна мрежа и резервоар.

Литература

1. Милојевић, М., Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитет у Београду, 2003.

2. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

3. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б., Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.

Испит

Остало