SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Последња објава:

04.12.2019.

Термини за одбрану елабората из Инжењерске хидрологије

Одбрана елабората из Инжењерске хидрологије ће се одржати у Институту за хидротехнику према следећем распореду:

Група Датум Време
5 понедељак 23/12/19 10:00 – 11:00
1 понедељак 23/12/19 11:00 – 12:00
4 уторак 24/12/19 10:00 – 11:00
2 уторак 24/12/19 11:00 – 12:00
3 среда 25/12/19 14:00 – 15:00
6 среда 25/12/19 15:00 – 16:00

Одбрана елабората из Инжењерске хидрологије ће се одржати у Институту за хидротехнику према следећем распореду:

Група Датум Време 5 понедељак 23/12/19 10:00 – 11:00 1 понедељак 23/12/19 11:00 – 12:00 4 уторак 24/12/19 10:00 – 11:00 2 уторак 24/12/19 11:00 прочитајте цео текст


Циљ предмета

Упознавање са хидролошким прорачунима и моделима и њиховом везом са примењеним хидротехничким дисциплинама.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3ИХ

Врста курса: обавезан

Семестар: 5

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Хидрологија

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић

Асистенти:доц. др Драгутин Павловић
доц. др Андријана Тодоровић
доц. др Будо Зиндовић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Драгутин Павловић:
пон 11-14
Андријана Тодоровић:
уто 11-13
Будо Зиндовић:

Програм курса

Предавања: Увод. Хидролошки прорачуни у хидротехници и водопривреди. Хидролошки модели: поделе, намене. Појмови рачунских киша и рачунских протока. Рачунске кише (зависности ИТП, рачунски хијетограми). Прорачун ефективне кише (методе одређивања губитака). Јединични хидрограм. Синтетички јединични хидрограми. Рационална метода. Примери сложенијих хидролошких модела. Билансне методе прорачуна за разне водопривредне гране. Специфичности урбане хидрологије. Анализа великих вода. Анализа малих вода. Хидролошке студије и водопривредна основа (план управљања сливом). Примери из праксе.

Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Јовановић, С., (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

2. Plavšić J. i Radić Z., (2015) Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet, Beograd.

3. Јовановић, С. и Радић, З.М., (1991) Задаци из хидрологије, Научна књига и Грађевински факултет, Београд.

4. Вукмировић, В. и Павловић Д., (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

5. Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., (1988) Applied Hydrology, McGraw Hill.

6. Lynsley, R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.H.L., (1982) Hydrology for Engineers, McGraw Hill..

Испит

Услови за стицање поена: тестови 2 x 15 (праг знања 50%), предаја вежби на време ± 10, одбрана елабората 10, испит 50 (писмени 30 уз праг знања 60%, усмени 20). Сви елементи за стицање поена су обавезни. Услов за потпис: оверен и одбрањен елаборат и довољно присуство (обавезно присуство на 80% часова предавања и на 90% часова вежби). Присуство на предавањима и на вежбањима се евидентира. Ово је уједно и услов за излазак на испит. Елаборат: Задати задаци предају се у року од недељу дана од дана задавања, осим ако се другачије не нагласи. Предаја сваког задатака на време носи 1.25 поена. Кашњење у предавању задатка носи –1.25 поена. Елаборат се брани на крају семестра и одбрана елабората носи 10 поена. Тестови: Тестови се раде у унапред најављеним терминима и састоје се од теоријских питања и практичних задатака. За освајање поена на тесту потребно је прекорачити праг знања од 50%. Испит: Испит се полаже писмено и усмено. Писмени део испита се састоји од три рачунска задатка. Праг знања за писмени испит је 60% од укупног броја поена (број поена који носи сваки задатак назначен је у тексту задатка). На писменом испиту дозвољено је коришћење литературе. На усменом делу испита одговара се на три питања уз писање концепта.

Остало