SREN

Основе хидролошког моделирања

Додај на насловну

Циљ предмета

Упознавање студената са процесима формирања отицаја и приступима њиховом моделирању, са поступком моделирања и применама модела за решавање различитих проблема у хидротехници и водопривреди.

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: ---

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Хидрологија, Инжењерска хидрологија

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:доц. др Андријана Тодоровић
в. проф. др Јасна Плавшић

Консултације

Андријана Тодоровић:
уто 11-13
Јасна Плавшић:
чет 12-14

Програм курса

Предавања: 1. Увод у хидролошко моделирање: специфичности хидролошких модела, развој, класификација и примене. 2. Потребни подаци за хидролошке симулације: метеоролошке и хидролошке величине, методе просторног осредњавања података. Киша и снег. 3. Испаравање. 4. Перцептуални модел: механизми формирања отицаја, доминантни хидролошки процеси. 5. Моделирање процеса на површини терена: интерцепција, површинско ретензирање и трансформација отицаја (модели јединичног хидрограма, линеарног резервоара и кинематског таласа). 6. Моделирање процеса испод површине терена: влага у земљишту, модели инфилтрације. 7. Моделирање базног отицаја. 8. Пропагација хидрограма у речној мрежи у хидролошким моделима. 9. Калибрација и тестирање хидролошких модела: критеријумске функције, вредновање модела и анализа њихове примењивости. 10. Примена модела епизода и континуалних модела за различите проблеме у хидротехници и водопривреди. 11. Примена хидролошких модела за симулације на неизученим сливовима; методе регионализације. 12. Анализа сценарија у склопу водопривредних анализа: утицај хидротехничких објеката/мера, промене намене земљишта и промене климе. 13. Преглед најчешће коришћених детерминистичких хидролошких модела у пракси. Локална искуства.

Вежбе: Вежбе се састоје од индивидуалних задатака, који се раде на рачунару, и израде семинарског рада. За израду вежби и семинарског рада предвиђено је коришћење софтвера HEC-HMS, HEC-DssVue и MS Excel. Вежбе су осмишљене да оспособе суденте за формирање хидролошких модела применом софтвера HEC-HMS, док семинарски рад подразумева примену формираног модела за решавање неког од хидротехнчких или водопривредних проблема.

Литература

1. Јовановић, С., Радић З., (1990) Параметарска хидрологија, скипта за последипломске студије, Грађевински факултет, Београд.

2. Beven K., (2012) Rainfall-Runoff Modelling.

3. Xu, C-Y., (2002) Textbook of Hydrologic Models, Uppsala University, Department of Earth Sciences.

4. Scharffenberg, W.A., (2013) Hydrologic Modeling System HEC-HMS User's Manual, US ACE.

5. Плавшић, Ј., Радић З., (2015) Инжењерска хидрологија – решени задаци, Грађевински факултет, Београд.

6. Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., (1988) Applied Hydrology, McGraw Hill..

Испит

ПИО (60 поена): израда елабората - 20 поена, израда и одбрана семинарског рада - 40 поена.
Завршни испит (40 поена) у форми теста.

Остало