SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:

08.09.2017.

Резултати испита у 2. септембарском року

Резултати испита у 2. септембарском року налазе се овде. Поени су дати у посебној табели.

Увид у радове и упис оцена је у понедељак 11.9. од 13:00 до 14:00 часова у Институту за хидротехнику.

Резултати испита у 2. септембарском року налазе се  овде.  Поени су дати у посебној  табели.

Увид у радове и упис оцена је у понедељак 11.9. од 13:00 до 14:00 часова у Институту за хидротехнику.


Циљ предмета

Упознавање са хидролошким циклусом и Хидрологијом као фундаменталном и примењеном дисциплином Хидротехнике и Водопривреде. Упознавање са областима Хидрометеорологије, Хидрометрије, Детерминистичке и Стохастичке хидрологије. Овладавање методама мерења и обраде хидролошких података, анализама водног биланса и водног режима коришћењем биласних и статистичких метода и њиховом применом у оквиру хидротехничких дисциплина.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х2Х

Врста курса: обавезан

Семестар: 4

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 7

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић
доц. др Драгутин Павловић

Асистенти:доц. др Андријана Тодоровић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Андријана Тодоровић:
пон 11-12, уто 11-13
Драгутин Павловић:
пон 11-14

Програм курса

Предавања:Увод у хидрологију (дефиниција и област изучавања; хидролошке поддисциплине; место и улога у оквиру хидротехнике и водопривреде; хидролошки циклус; хидролошки подаци и информациони систем, хидролошки и водопривредни биланс; показатељи водног резима). Хидрометеорологија (дефиниција и значај, атмосфера, сунчево зрачење, температура воде, ваздуха и земљишта, влажност ваздуха, атмосферски притисак, ветар, испаравање, падавине, глобалне и локалне климатске промене). Хидрометрија (осматрачке мреже, обрада природних каракте-ристика слива, мерење и обрада дубина, водостаја, нивоа, падова, брзина, протицаја, израда и коришћење хидро-лошких прегледа, дијаграма и карата водног биланса у хидротехници и водопривреди).Статистичка хидрологија (појам и типови процеса; циљеви и услови примене; методе емпиријских и теоријских анализа; формирање узорака и одређивање статистика; теоријске расподеле за прекидне и континуалне случајне променљиве - оцене параметара, тестирање хипотеза; дијаграми и папири вероватноће; интервали поверења; примене код анализа метеоролошких и хиодролошких анализа средњих, великих и малих вода; мултиваријационе и регионалне анализе; анализе утицаја глобалних и локалних промена хидролошког режима).
Вежбе: Елаборат састављен од 7 индивидуалних рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Јовановић, С, (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

2. Јовановић, С, (1987) Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађ. фак., Београд.

3. Јовановић, С. и Радић, З.М, (1991) Задаци из хидрологије, Научна књига, Београд.

Испит

Остало