SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Последња објава:

11.01.2020.

Резултати испита из Хидрологије одржаног 11. јануара 2020. године

Резултати испита из Хидрологије одржаног 11. јануара 2020. године налазе се овде. Поени са предиспитних активностии са испита дати су у посебној табели.

Увид у радове је у уторак 14. јануара 2020. од 13:00 до 14:00 часова у Институту за хидротехнику.

Резултати испита из Хидрологије одржаног 11. јануара 2020. године налазе се  овде.  Поени са предиспитних активностии са испита дати су у посебној  табели.

Увид у радове је у уторак 14. јануара 2020. од 13:00 до 14:00 часова у Институту за прочитајте цео текст


Циљ предмета

Упознавање са хидролошким циклусом и Хидрологијом као фундаменталном и примењеном дисциплином Хидротехнике и Водопривреде. Упознавање са областима Хидрометеорологије, Хидрометрије, Детерминистичке и Стохастичке хидрологије. Овладавање методама мерења и обраде хидролошких података, анализама водног биланса и водног режима коришћењем биласних и статистичких метода и њиховом применом у оквиру хидротехничких дисциплина.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х2Х

Врста курса: обавезан

Семестар: 4

Фонд часова: 3+2

ЕСПБ: 7

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Јасна Плавшић
доц. др Драгутин Павловић

Асистенти:доц. др Андријана Тодоровић

Консултације

Јасна Плавшић:
чет 12-14
Андријана Тодоровић:
уто 11-13
Драгутин Павловић:
пон 11-14

Програм курса

Предавања: Увод у хидрологију (дефиниција и област изучавања; хидролошке поддисциплине; место и улога у оквиру хидротехнике и водопривреде; хидролошки циклус; хидролошки подаци и информациони систем, хидролошки и водопривредни биланс; показатељи водног резима). Хидрометеорологија (дефиниција и значај, атмосфера, сунчево зрачење, температура воде, ваздуха и земљишта, влажност ваздуха, атмосферски притисак, ветар, испаравање, падавине, глобалне и локалне климатске промене). Хидрометрија (осматрачке мреже, обрада природних каракте-ристика слива, мерење и обрада дубина, водостаја, нивоа, падова, брзина, протицаја, израда и коришћење хидро-лошких прегледа, дијаграма и карата водног биланса у хидротехници и водопривреди).Статистичка хидрологија (појам и типови процеса; циљеви и услови примене; методе емпиријских и теоријских анализа; формирање узорака и одређивање статистика; теоријске расподеле за прекидне и континуалне случајне променљиве - оцене параметара, тестирање хипотеза; дијаграми и папири вероватноће; интервали поверења; примене код анализа метеоролошких и хиодролошких анализа средњих, великих и малих вода; мултиваријационе и регионалне анализе; анализе утицаја глобалних и локалних промена хидролошког режима).

Вежбе: Елаборат састављен од 7 индивидуалних рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Јовановић С, (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд.

2. Јовановић С, (1987) Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађ. фак., Београд.

3. Јовановић С., Бонаћи О., Анђелић М, (1986) Хидрометрија, Грађ. фак., Београд.

4. Plavšić J. i Radić Z, (2015) Inženjerska hidrologija – rešeni zadaci, Građ. fak., Beograd..

Испит

Испит се полаже писмено и састоји се од три рачунска задатка. Праг знања за писмени испит је 60% од укупног броја поена (број поена који носи сваки задатак назначен је у тексту задатка). На писменом испиту дозвољено је коришћење литературе.

Остало

Бодовање: тестови 2 x 15 (праг знања 50%), елаборат 10 ± 5, (одбрана + предаја вежби на време), посета РХМЗ-у 5, испит 50 (праг знања 60%). Сви елементи за стицање поена су обавезни. Присуство: Обавезно присуство на 75% часова предавања и на 90% часова вежби. Присуство на предавањима и на вежбањима се евидентира. Елаборат: Задати задаци предају се у року од недељу дана од дана задавања, осим ако се другачије не нагласи. Предаја сваког задатака на време носи 0,5 поена. Кашњење у предавању задатка носи –0,5 поена. Елаборат се брани на крају семестра и одбрана елабората носи 10 поена. Тестови: Тестови се раде у унапред најављеним терминима и састоје се од теоријских питања и практичних задатака. За освајање поена на тесту потребно је прекорачити праг знања од 50%. Услов за потпис: Оверен елаборат и довољно присуство на вежбама и предавањима. Ово је уједно и услов за излазак на испит.