SREN

Хидроинформатика - докторске

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Разумевање концепта интеграције и анализе података (data mining) и развоја и примене математичких модела у хидротехници, као и примену метода глобалне оптимизације у моделирању сложених хидротехничких система.

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1ХИ

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Милош Станић

Консултације

Милош Станић:

Програм курса

Предавања: Основе релационих база података. Основе SQL-а. Основни алгоритми теорије графова: претраживање графа по дубини, претраживање графа по површини, проналажење најкраћег пута, минимално разапињуће стабло. Дирекциони ациклични графови, тополошко сортирање графа. Примена алгоритама из области графова у хидротехници. Алгоритми за просторну анализу података (computational geometry algorithms). Формирање и анализа дигиталног модела терена за потребе хидротехничких анализа. Алгоритми за делинеацију сливне површине. Основе GIS-а. Растерски и векторски приказ података. Методе глобалне оптимизације. Модели у хидротехници, проблеми просторне и временске размере у моделирању, проблеми калибрације и верфикације модела.

Литература

1. Скрипте, припремљене у форми детаљних презентација које прате предавања и вежбе.

2. Babovic.V., (1996) Hydroinformatics, Emergence, Evolution, Intelligence, IHE Delft.

3. Kumar.P., (2005) Hydroinformatics.

Испит

Остало