SREN

Хидраулика хидротехничких објеката

Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Оспособити кандидата за самостално пројектовање сложених хидротехничких објеката (хидрауличко димензионисање и обликовање).

Општи подаци

Степен студија: докторске

Шифра: ГРД1ХХ

Врста курса: изборни

Семестар: 2

Фонд часова: 4+0+2

ЕСПБ: 8.5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Љубодраг Савић

Консултације

Љубодраг Савић:
пон 13-14, сре 13-14

Програм курса

Предавања: Објекти за евакуацију великих вода (ЕО): улога и особености. Диспозиције ЕО. Преливна брана као ЕО: са и без устава, хидрауличко димензионисање и обликовање, коефицијент преливања, брзоток преливне бране: хидраулички прорачун самоаерација, кавитација и аерација. Објекти за повезивање са доњом водом: Умирујући базени. Ски-одскок и потопљени одскок. Прелив са брзотоком и Бочни прелив: хидраулички прорачун сабирног канала. Шахтни прелив: хидраулички прорачун. Степенасти прелив. Помоћни преливи. Остали типови евакуационих објеката. Aнализа пулзација притиска у умирујућем базену. Површински захвати: хидрауличко димензионисање, диспозиције и типови. Бочни захват, захват у дну (Тиролски захват). Дубински захвати и темељни испусти: хидраулички прорачуну, најчешће грешке у пројектовању и извођењу, основне диспозиције и типови. Остали кратки објекти .

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине.

2. Љ.Савић и сарадници, Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ.

3. Chugaev, R.R., (1982) “ Gidravlika”, Leningrad Energoizdat.

4. Hajdin, G., (2007) “Mehanika fluida, knjiga treća, ” (u pripremi), BEOGRAD.

5. Henderson, F.M., (1966) “Open Channel Flow”, MACMILLAN.

6. Khatsuria, R.M., (2005) “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators”, Marcel Dekker, New York.

7. Peterka, A.J., (1958) “Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators”, USBR, Eng.мon. No.25.

8. Smith, D.C., (1995) “Hydraulic Structrures”, University of Saskatchewan.

9. Vischer, D.L., Hager W.H., (1998) "Dam Hydraulics", John Wiley & Sons.

10. Vischer, D.L., Hager W.H., (1995) "Energy Dissipators", A.A.Balkema..

Испит

Остало