SREN
Додај на насловнуГРФ табла

Циљ предмета

Оспособљавање полазника за пројектовање хидротехничких грађевина (ХГ).

Општи подаци

Степен студија: мастер академске

Шифра: М1Х1ХГ

Врста курса: изборни

Семестар: 1

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити:

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:проф. др Љубодраг Савић

Асистенти:доц. др Бојан Миловановић

Консултације

Љубодраг Савић:
пон 13-14, сре 13-14
Бојан Миловановић:
пон 13-14, сре 13-14

Програм курса

Предавања: Објекти за евакуацију великих вода (ЕО): улога и особености. Подлоге. Прорачун криве протицаја доње воде. Одређивање рачунског протицаја ЕО. Управљање ризиком и анализа ризика. Најзаступљеније диспозиције ЕО. Преливна брана као ЕО: намена и особености. Преливи код ЕО: са и без устава, хидрауличко димензионисање и обликовање, коефицијент преливања. Проводник – брзоток преливне бране: особености, хидраулички прорачун и димензионисање, самоаерација, кавитација и аерација. Објекти за повезивање са доњом водом (умиривачи енергије). Умирујући базени. Низводна камена заштита. Ски-одскок, ерозиона јама и потопљени одскок. Прелив са брзотоком и Бочни прелив: намена, особености, хидраулички прорачун сабирног канала и димензионисање. Шахтни прелив: намена, особености, хидраулички прорачун и димензионисање. Степенасти прелив. Помоћни преливи. Остали типови евакуационих објеката. Евакуација воде за време грађења бране. Опточни тунел. Фазно преграђивање реке. Уставе и затварачи код хидротехничких грађевина: намена, поделе, прорачун криве протицаја, заптивање. Површински захвати: особености, избор места, основе хидрауличког димензионисања, основне диспозиције и типови. Бочни захват, захват у дну (Тиролски захват). Дубински захвати и темељни испусти: особености, основе хидрауличког димензионисања, најчешће грешке у пројектовању и извођењу, основне диспозиције и типови. Доводно – одводни објекти: канали (обложени и необложени), тунели , цевоводи. Објекти за укрштање водотока на доводима: поделе, особености, основе хидрауличког димензионисања. Објекти на доводима: каскаде и рибље стазе. Остали кратки објекти на доводима: типови и намена, особености.

Вежбе: Елаборат састављен од 8 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине.

2. Љ.Савић и сарадници, Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ.

3. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 1.

Испит

Остало