SREN
Додај на насловнуWEB странаГРФ табла

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима дренажних система. Упознавање са методама прорачуна елемената подземне и површинске дренаже.

Општи подаци

Степен студија: основне академске

Шифра: Б1Х3ДС

Врста курса: обавезан

Семестар: 6

Фонд часова: 2+2

ЕСПБ: 5

Условни испити: Механика флуида, Инжењерска хидрологија

Наставно особље

Термини консултацијaНаставници:в. проф. др Милош Станић

Асистенти:др Жељко Василић

Консултације

Милош Станић:
Жељко Василић:
сре 11-12

Програм курса

Предавања: Типови дренажних система (површински и подземни) и анализа проблема који се решавају њиховом изградњом. Физичко механичка својства земљишта потребна за прорачун дренаже. Методе за прорачун вертикалне инфилтрације. Услови примене подземне дренаже. Елементи подземних дренажних система заснованих на хоризонталној цевној дренажи и класификација према диспозицији. Критеријуми за пројектовање хоризонталне цевне дренаже и прорачун елемената дренажног система: растојање између дренова, дубина полагања дренова, пречник и пад дрена. Критеријуми за пројектовање заштитних филтера. Елементи и диспозиција вертикалних дренажних система (бунара) и критеријуми за димензионисање. Прорачун елемената вертикалне дренаже у стационарним и нестационарним условима. Тест пробног црпљења за прорачун непознатих параметара порозне средине. Дренажа објеката у фази градње. Слегање тла као последица изградње дренаже. Елементи система површинске дренаже. Дренажа путева и аеродрома: прорачун елемената система. Примена рационалне теорије.

Вежбе: У оквиру вежбања студенти израђују идејно решење дренажног система. Хидролошка анализа меродавних падавина. Прорачун параметара порозне средине на основу задатих резултата истражних радова.. решење диспозиције система. Хидраулички прорачун и димензионисање елемената дренажног система. Студенти добијају индивидуални задатак који самостално раде (елаборат). Израда два колоквијума.

Литература

1. Димитрије Авакумовић, Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Димитрије Авакумовић, Хидротехничке мелиорације - одводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.

3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић, Хидротехничке мелиорације - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.

Испит

Остало